Nærmere halvparten av de som rammes av venøs blodpropp får det i løpet av eller kort tid etter et sykehusopphold, enten etter kirurgi eller i forbindelse med andre medisinske tilstander. Legger vi til kreft, blir denne prosentandelen enda høyere. En ny studie basert på Tromsøundersøkelsen viser at det er stor variasjon i hvor stor risiko disse gruppene pasienter har for å få en ny blodpropp igjen senere.

Gjentatt blodpropp hos én av fem

– Vi er blant de første til å undersøke risikoen for tilbakefall hos pasienter som har fått blodpropp i relasjon til sykehusinnleggelse av andre grunner enn kreft og kirurgi. Konklusjonen er at disse pasientene har en høy risiko for å få blodpropp-residiv på et senere tidspunkt, sier førsteforfatter Esben Bjøri ved forskergruppa TREC ved UiT Norges arktiske universitet.

Nærmere bestemt fikk 20,1 % i denne gruppa en ny blodpropp innen fem år etter første blodpropp. For pasienter som fikk blodpropp utenfor sykehus var risikoen for å rammes på nytt innen fem år på 18,4 %.

– Funnene tyder på at denne gruppa pasienter generelt har høy vedvarende risiko for venøs blodpropp. Mange av pasientene kan ha hatt kronisk sykdom som forbindes med økt blodpropptendens, for eksempel hjerte- eller lungesykdom, sier Bjøri.

Lavest risiko etter kirurgisk inngrep

Fra tidligere studier er det kjent at personer med kreft har økt risiko for gjentatt blodpropp, mens risikoen er lavere for pasienter som har fått blodpropp etter en operasjon. Dette ble også bekreftet i studien til Bjøri og kollegene: En fjerdedel av kreftpasientene som fikk blodpropp fikk en ny propp i løpet av de neste årene. Til sammenligning fikk bare drøyt én av ti som ble rammet etter kirurgi en ny blodpropp på et senere tidspunkt.

– Et sentralt poeng er at disse gruppene er ulik med hensyn til risikoen for å dø av sin sykdom. Dette kan igjen føre til at risikoen for residiv blir overestimert i konvensjonelle analyser av kumulativ insidens. I vår studie var dette spesielt tydelig i gruppen med kreftpasienter, hvor dødeligheten var særskilt høy. Da vi tok dette med i betraktningen, falt risikoen for ny blodpropp hos kreftpasientene fra 27% til 12%, forklarer Bjøri.

For pasienter som verken hadde kreft eller gjennomgikk kirurgi var derimot risikoen for gjentakelse fortsatt høy også i analyser som tok dette hensynet.

Nesten 34 000 deltakere

Studien inkluderte informasjon om 33 885 personer som hadde deltatt i en eller flere av de seks første Tromsøundersøkelsene. Alle bodde fortsatt i Tromsø i 1994, og ble fulgt fra da og fram til utgangen av 2012. 822 personer fikk blodpropp, og 132 fikk ytterligere en blodpropp i løpet av oppfølgingsperioden. Risikoen for å rammes på nytt var høyest det første året etter den første blodproppen.

Blant personer som fikk blodpropp relatert til et sykehusopphold var det flere eldre, kvinner og personer med tilleggssykdommer som KOLS, nylig koronarsykdom eller hjerneslag enn blant personer som fikk blodpropp som ikke var relatert til sykehusinnleggelse. Sykehuspasientene hadde også lavere sannsynlighet for at andre i familien hadde hatt blodpropp.

Leave a reply