Drøyt 860 hjertetranplantasjoner har blitt gjennomført ved Oslo universitetssykehus siden 1983. Mellom 1990 og 2003 fullførte 178 av pasientene en test av det maksimale oksygenopptaket sitt på ergometersykkel under en av de årlige oppfølgingsundersøkelsene etter transplantasjonen. I september 2014 var 42 av dem fortsatt i live uten ny transplantasjon, mens 128 var døde. Den halvparten av pasientene som hadde høyest oksygenopptak levde i median 16 år etter transplantasjonen, mens tilsvarende tall for hele pasientgruppen var 12 år. De 42 overlevende hadde dessuten høyere oksygenopptak enn de som hadde dødd, og oksygenopptaket var egnet til å forutsi overlevelsen til pasientene også i analyser som ble justert for andre faktorer som er knyttet til overlevelse etter hjertetransplantasjon.

En annen gruppe på 133 pasienter svarte mellom 1998 og 2000 på et spørreskjema om sin egen fysiske helse. 46 av dem levde fortsatt i september 2014, og de hadde rapportert signifikant høyere fysisk aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet på alle områdene av spørreskjemaet sammenlignet med de 87 pasientene som døde i løpet av oppfølgingsperioden. Halvparten med høyest score på skjemaet levde i median 14 år etter transplantasjonen, mens median overlevelse for alle pasientene kun var 10 år. Også etter justering for variabler som kunne påvirke resultatet var selvrapportert fysisk helse egnet til å forutsi hvilke pasienter som lever lengst.

Dermed indikerer studien at begge de to målene på fysisk kapasitet er avgjørende for langtidsoverlevelsen til pasienter som har gjennomgått en hjertetransplantasjon, i likhet med faktorer som pasientenes alder, røyking og utvikling av koronar vaskulopati. Forskerne mener dette viser at det bør bli større fokus på å måle fysisk helse under oppfølging av pasienter som har fått nytt hjerte.

Leave a reply