Forskerne målte de tre biomarkørene i blodet til 390 pasienter med NSTEMI-infarkt eller ustabil angina pectoris to timer før pasientene gjennomførte koronarangiografi. Høysensitive målemetoder ble benyttet for å måle troponinkonsentrasjonene.

– Vi konkluderte med at nivåene av troponin T og troponin I er like gode til å predikere signifikante koronare stenoser, men at variasjonen mellom dem var stor. Et annet viktig funn var at pro-BNP var klart best som prediktiv markør for mortalitet, uttalte sisteforfatter Jørgen Gravning til Tidsskrift for Den norske legeforening da studien ble publisert tidligere i år.

Større stenoser på koronarårene ble avdekket med koronarangiografi hos 282 av pasientene. Både nivåene av troponin I og troponin T var godt egnet til å forutsi hvilke pasienter som hadde stenoser med behov for utblokking eller bypasskirurgi.

Pasientene ble fulgt opp i gjennomsnittlig åtte år, og innen da hadde 51 av dem dødd. 34 hadde dødd som følge av hjerte- og karsykdom. Totalt var det 92 pasienter som enten hadde dødd eller blitt lagt inn på sykehus med akutt hjerteinfarkt eller hjertesvikt i løpet av oppfølgingsperioden. For alle disse tre endepunktene var troponin T et lite hakk hvassere til å forutsi prognosen enn troponin I. Imidlertid ble begge grundig slått av NT-pro-BNP, som er en markør som i dag hovedsakelig benyttes til å stille diagnosen hjertesvikt. NT-pro-BNP var dessuten den eneste av markørene som kunne forutsi prognosen etter justering for alder, tidligere hjerte- og karsykdom, nivåene av betennelsesmarkøren CRP, og pasientenes nyrefunksjon.

Leave a reply