Mellom 1960 og 1980 var gjennomsnittlig BMI for 18–20 år gamle menn i Norge 21,6, og bare 7 % var overvektige. Da de samme mennene var mellom 40 og 50 år hadde BMI-snittet økt til 26, og andelen med overvekt eller fedme var hele 59 %. Ved å bruke BMI-nivåene fra ungdomsårene sammen med helseopplysninger fra midt i livet har forskere ved Folkehelseinstituttet funnet en sterkere sammenheng mellom høyere BMI og tidlig død enn man gjør ved å bruke BMI-målinger fra midt i livet. Studien omgår dermed en del av problemet med de fleste slike observasjonsstudier, nemlig at BMI med årene er sterkere og sterkere knyttet til andre faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom BMI og dødelighet.

– Resultatene våre tyder på effekten av å forebygge høy BMI i befolkningen er større enn det man kan få inntrykk av i studier som bruker en mer konvensjonell tilnærming, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen som er publisert i Scientific Reports.

(saken fortsetter under bildet)

Å hindre høy BMI kan ha større betydning for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom og tidlig død enn tidligere antatt, tyder den nye studien fra Folkehelseinstituttet på.

Deltakerne

Totalt har forskerne klart å finne informasjon om høyde og vekt både i ungdomsårene og midt i livet for over 150 000 nordmenn født mellom 1943 og 1963. For 148 886 av dem hadde de også nok informasjon om risikofaktorer for hjerte- og karsykdom til at de kunne inkluderes i analysene og følges til de døde eller fram til utgangen av 2014, med andre ord da de var mellom 51 og 71 år gamle. Innen den tid hadde 7538 dødd, og 1672 av dem hadde dødd som følge av hjerte- og karsykdom.

– Studien sier dermed først og fremst noe om risikoen for å dø vesentlig tidligere enn normalt, og risikoestimatene hadde trolig forandret seg om vi hadde fulgt deltakerne i enda flere år, understreker forskerne.

Studien inkluderer både menn og kvinner, men andelen menn er fire ganger høyere enn kvinner ettersom data om vekt og høyde i ungdommen for en stor del er hentet fra sesjoner før førstegangstjeneste. Mellom 1963 og 1975 var det også obligatorisk screening for tuberkulose i Norge, og forskerne har også tatt med kvinner og menn som deltok i slik screening da de var mellom 18 og 20 år. Totalt sett ble 116 778 menn og 32 109 kvinner inkludert i analysene.

Alle de 148 886 personene deltok også i minst én befolkningsundersøkelse da de var mellom 40 og 50 år. Dette kunne enten være 40-åringsundersøkelsene som ble gjennomført over hele landet mellom 1985 og 1999, Fylkesundersøkelsene som ble gjennomført i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland mellom 1974 og 1988, eller en av de store befolkningsundersøkelsene som inngår i Cohort of Norway og ble gjennomført mellom 1994 og 2003.

Resultatene

Fra befolkningsundersøkelsene fikk forskerne informasjon om utdanning, blodtrykk, kolesterol, røykevaner og hvilepuls hos alle deltakerne. Det var en ganske klar sammenheng mellom høyere BMI midt i livet og ugunstige nivåer av alle disse faktorene. Sammenhengen mellom BMI i ung alder og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom midt i livet var derimot vesentlig mindre. Det tyder på at disse faktorene påvirker sammenhengen mellom BMI og dødelighet i større grad når man bruker målinger av BMI som middelaldrende enn som ung i analysene.

Unge menn

Bare 6 % av mennene var overvektige i ungdommen, og analysene viste at disse hadde nesten dobbelt så høy risiko som normalvektige for å dø av hjerte- og karsykdom innen 2014. Etter å ha tatt høyde for at de overvektige hadde lavere utdanning og noe høyere nivåer av målte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom midt i livet, var fortsatt overvekt i ung alder forbundet med 37 % økt risiko. Blant den lille andelen som hadde fedme da de var mellom 18 og 20 år var risikoen nesten femdoblet, og selv etter justering for andre forskjeller mellom gruppene var den langt mer enn dobbelt så høy som hos normalvektige. Det var omtrent like mange undervektige som overvektige blant de unge mennene, men denne gruppa hadde ikke høyere risiko for tidlig død enn de som var normalvektige.

Mye av det samme gjaldt for risikoen for å dø i løpet av oppfølgingsperioden, uansett årsak: Både menn med overvekt og fedme i ungdomsårene hadde høyere risiko enn normalvektige i de fullt ut justerte analysene, men økningen i risiko var noe mindre enn for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom. Undervektige unge menn hadde ikke høyere risiko enn menn med normal kroppsvekt.

– Resultatene tyder på at livslang eksponering for høy BMI har betydning for dødeligheten, skriver forskerne.

Middelaldrende menn

Interessant nok var det ingen sammenheng mellom overvekt og økt risiko for tidlig død av verken hjerte- og karsykdom eller alle årsaker i analysene som brukte BMI-målingene fra da mennene var mellom 40 og 50 år gamle. Derimot hadde overvektige menn 9 % lavere risiko for å dø totalt sett enn menn med normal vekt. Fedme var fortsatt forbundet med en viss risikoøkning på 46 % for hjerte- og kardød og 19 % for alle typer død, men også her var sammenhengen mindre tydelig enn for BMI i ung alder. Vel å merke var 48 % av mennene overvektige på dette tidspunktet, mens 11 % hadde fedme, altså en formidabel økning fra henholdsvis 6 % og 1 % 20–32 år tidligere.

– Mange studier beskriver at fedme ser ut til å øke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom, mens overvekt ikke gjør det. Ved å bruke vår metode med BMI i ung alder sammen med helseopplysninger fra midt i livet, observerte vi derimot økt risiko for å dø tidlig både av hjerte- og karsykdom og totalt sett også for personer som har overvekt ifølge BMI-skalaen, skriver forskerne.

Bare 0,02 % av mennene var undervektige som middelaldrende, og denne gruppa hadde mer enn dobbelt så høy risiko som normalvektige både for å dø av hjerte- og karsykdom og totalt sett.

– Undervekt midt i livet kan være forårsaket av sykdom, og dette kan forklare sammenhengen mellom undervekt og økt risiko for tidlig død. Resultatene våre tyder på at vi kan redusere påvirkningen av sykdom på sammenhengen mellom undervekt og dødelighet ved å benytte BMI i ung alder i analysene, står det i forskningsartikkelen.

Unge kvinner

Kvinner som hadde høy BMI i ungdomsårene hadde tilsynelatende ikke høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn normalvektige kvinner. Henholdsvis 7 % og 10 % av kvinnene var under- og overvektige som 18–20-åringer, men det var ingen forskjell i dødelighet fram til 2014 mellom disse gruppene og normalvektige kvinner. Blant den ene prosenten av de unge kvinnene som hadde fedme, var risikoen for tidlig død nesten firedoblet før forskerne justerte for forskjeller i andre risikofaktorer. Etter denne justeringen var det derimot ingen statistisk sikker sammenheng mellom fedme i ungdommen og tidlig død som følge av hjerte- og karsykdom.

For dødsfall av alle årsaker fant forskerne likevel en statistisk signifikant sammenheng mellom fedme i ung alder og økt risiko. Etter full justering var denne risikoen økt med 71 % sammenlignet med for normalvektige, unge kvinner. Overvekt var også koblet til noe økt risiko for tidlig død før forskerne justerte for andre forskjeller mellom gruppene, men sammenhengen ble borte etter full justering for de målte risikofaktorene. Det var ingen sammenheng mellom undervekt som ung og risiko for tidlig død blant kvinner.

Middelaldrende kvinner

I disse analysene var det ingen vesentlige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjaldt sammenhengen mellom BMI og dødelighet: Både undervekt og fedme som middelaldrende var koblet til økt risiko. Sammenhengen var kun statistisk signifikant når det gjaldt total dødelighet, men det var også tegn til økt risiko for dødsfall fra hjerte- og karsykdom. Overvektige kvinner hadde ikke høyere risiko enn normalvektige, verken i ikke-justerte analyser eller etter at det var tatt høyde for forskjeller i utdanningsnivå og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Andelen med overvekt eller fedme hadde økt fra 11 % til 34 % mellom de to måletidspunktene, mens andelen undervektige med BMI under 18,5 hadde sunket fra 7 % til 2 %.

BMI i ung alder kan ha betydning for risikoen for å dø tidlig av hjerte- og karsykdom.

Leave a reply