Ni av ti får foreskrevet aspirin og/eller andre blodplatehemmere, og like mange får kolesterolsenkende statiner etter et hjerteinfarkt. Mer enn åtte av ti får betablokkere, mens seks av ti får blodtrykkssenkende ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorblokkere. Generelt sett behandles dermed hjerteinfarktpasienter i Norge i tråd med retningslinjene som skal hindre at de rammes av hjerte- og karsykdom på nytt, ifølge en ny gjennomgang som nå er publisert i BMC Cardiovascular Disorders.

Rom for forbedring

Likevel kan ting bli enda bedre: Forskerne så at pasientene som ikke fikk utblokking (PCI) etter infarktet i mindre grad fikk foreskrevet medikamenter etter gjeldende retningslinjer. Eksempelvis ble kun 43 % av dem satt på dobbel platehemmende behandling, sammenlignet med 92 % av de pasientene som fikk PCI. Også statiner og betablokkere ble noe sjeldnere skrevet ut til pasienter som ikke gjennomgikk PCI i etterkant av hjerteinfarktet.

– Vi kjenner ikke årsaken til disse forskjellene, men kan spekulere i at pasienter som ikke får PCI generelt har flere tilleggslidelser og at legene derfor er mer reserverte mot å skrive ut sekundærpreventive legemidler, skriver førsteforfatter Sigrun Halvorsen og kollegene i tidsskriftartikkelen. Studien inkluderte alle 42 707 nordmenn yngre enn 85 år som overlevde et akutt hjerteinfarkt mellom 2009 og 2013. 42 % av dem fikk ikke utblokking, og av disse fikk 14 % verken blodplatehemmende eller antikoagulerende medikamenter som skal minke risikoen for et nytt infarkt.

Gi råd til fastlegene

Videre viste studien at medisineringen generelt sett ble lite endret da fastlegen overtok ansvaret for pasientene rundt tre måneder etter infarktet, og at de aller fleste fortsatt stod på de samme medikamenttypene etter ett år. Om lag 20 % av pasientene endret medikamentdose eller til et annet legemiddel innenfor samme kategori i løpet av oppfølgingsperioden. Sannsynligheten var liten for at pasienter ble satt på medisiner senere dersom de ikke hadde fått foreskrevet legemidler da de ble skrevet ut av sykehuset.

– Funnene understreker viktigheten av resepten pasientene får når de skrives ut fra sykehus etter et akutt hjerteinfarkt. Ikke bare bør infarktpasienter foreskrives legemidler i tråd med retningslinjene, men sykehuslegene kan også gi råd til pasientenes fastleger om hvilke medikamentdoser de anbefaler på lengre sikt, heter det i artikkelen.

Leave a reply