Koronarsykdom i nærmeste familie øker risikoen for å selv bli rammet, men det er uklart i hvor stor grad dette skyldes at familiemedlemmer er disponert for de samme risikofaktorene. Lav sosioøkonomisk posisjon er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, men nå viser en stor norsk befolkningsstudie at den sosioøkonomiske statusen gjennom livet ikke er avgjørende for at personer har økt risiko for å dø av koronarsykdom dersom søsken eller foreldre fikk hjerteinfarkt før de fylte 60 år.

Les også: Dør tidligere når foreldrene har hjertesykdom

Cohort of Norway baserer seg på ti norske helseundersøkelser fra ulike deler av landet mellom 1994 og 2003. I åtte av undersøkelsene oppgav til sammen 130.066 deltakere informasjon om eventuelt hjerteinfarkt blant nære familiemedlemmer. Forskerne koblet alt datamaterialet opp mot risikoen for å dø som følge av koronarsykdom innen utgangen av 2009. Analysene ble også justert for nåværende sosioøkonomisk status i tillegg til tradisjonelle risikofaktorer som alder, blodtrykk, BMI, kolesterol– og triglyseridverdier, røyking, fysisk inaktivitet og diabetes.

I de justerte analysene hadde menn med hjerteinfarkt i nær familie økt risiko for å selv dø av koronar hjertesykdom. Dette gjaldt spesielt dersom et eller flere søsken hadde vært rammet av hjerteinfarkt. For kvinner så forskerne kun signifikant økt dødelighet dersom både foreldre og søsken hadde hatt hjerteinfarkt. Samlet indikerer funnene at hjerteinfarkt hos søsken er en større risikofaktor enn hjerteinfarkt blant foreldre, og spesielt for søsken av samme kjønn.

Ved hjelp av data fra folketellingene i 1960, 1970 og 1980 kunne forskerne undersøke hvordan den sosioøkonomiske situasjonen (boforhold, utdanningsnivå, sivilstatus, og inntekt i husholdningen) til 84.635 av deltakerne hadde utviklet seg. Basert på dette lagde de en indeks for sosioøkonomisk status gjennom livet. Lavere sosiøkonomisk indeks var forbundet med økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom, men etter justering for etablerte risikofaktorer var det ingen sammenheng mellom indeksen og sannsynligheten for å ha et nært familiemedlem med hjerteinfarkt.

Dermed kunne forskerne konkludere med at den økte dødeligheten av koronarsykdom for personer med hjerteinfarkt i nær familie ikke kan forklares utelukkende ut fra sosioøkonomisk status gjennom livet eller tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Dette kan indikere at genetiske faktorer også spiller en vesentlig rolle for sammenhengen mellom koronarsykdom i flere generasjoner av en familie.

Leave a reply