1. Økt risiko for tidlig død ved atrieflimmer

Denne nye metaanalysen kobler atrieflimmer til økt risiko for både hjerteinfarkt, hjertesvikt og tidlig død. Risikoen for hjerteinfarkt var bare økt for personer som ikke hadde koronar hjertesykdom fra før av, mens den økte dødeligheten og risikoen for hjertesvikt gjaldt for både hjertesyke og friske. Resultatene baserer seg på data fra totalt 15 kohortstudier som fulgte til sammen 220 928 deltakere i minst ett år.

Risikoen for hjerteinfarkt viste seg å være 54 % høyere hos deltakere med atrieflimmer enn hos deltakere uten, mens risikoen for tidlig død var omtrent doblet og risikoen for hjertesvikt nesten femdoblet. Analysene var justert for kjønn, alder og risikofaktorer som potensielt kunne ha forklart den økte risikoen. Forskerne kan ikke slå fast at det er atrieflimmer i seg selv som øker risikoen, og de spekulerer i om atrieflimmer istedenfor er en konsekvens av underliggende, skjult hjertemuskelsykdom som gir økt risiko for hjerteinfarkt, død og hjertesvikt.

Studie: Ruddox, V., Sandven, I., Munkhaugen, J., Skattebu, J., Edvardsen, T., & Otterstad, J. E. (2017). Atrial fibrillation and the risk for myocardial infarction, all-cause mortality and heart failure: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 2047487317715769.

2. Bakt og rå laks med samme effekt på kolesterolprofil hos rotter med fedme

Det var ingen forskjell i effekt på kolesterol og triglyserider hos overvektige rotter som fulgte en diett med enten bakt eller rå laks i fire uker. Rottene i studien var genetisk disponert for å utvikle fedme og fedme-relaterte tilstander som ugunstig kolesterolprofil. De seks rottene i hver av de to intervensjonsgruppene fikk i seg 25 % av proteinet de spiste fra enten bakt eller rå laksefilet, mens melkeproteinet kasein utgjorde resten. Rottene i kontrollgruppa hadde kun kasein som proteinkilde.

Etter fire uker var det ingen signifikante forskjeller på nivåene av fettstoffer, D-vitamin eller avanserte glykerte endeprodukter i de to laksegruppene. Rottene som spiste bakt laks hadde imidlertid lavere nivåer av både kolesterol totalt sett, det skadelige LDL-kolesterolet og det gode HDL-kolesterolet enn kontrollgruppa, mens nivåene av triglyserider var høyere. Også rottene som spiste rå laks hadde senket det gode HDL-kolesterolet og tendenser til økte triglyseridnivåer, mens LDL-kolesterolet ikke var signifikant redusert sammenlignet med kontrollgruppa. Forskerne konkluderer med at baking som tilberedingsmetode ikke ser ut til å endre kvaliteten på protein og fett i laksefileter, og at bakt og rå laks gav samme effekt på fettstoffer og sammensetning av omega-3-fettsyrer i blod og vev hos de fete rottene.

Studie: Vikøren, L. A., Drotningsvik, A., Bergseth, M. T., Mjøs, S. A., Mola, N., Leh, S., Mellgren, G., & Gudbrandsen, O. A. (2017). Effects of baked and raw salmon fillet on lipids and n-3 PUFAs in serum and tissues in Zucker fa/fa rats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Food & Nutrition Research, 61(1), 1333395.

3. Én av 1000 nordmenn har svært høye triglyseridnivåer

Alvorlig hypertriglyseridemi øker risikoen for hjerte- og karsykdom vesentlig, og innebærer en ikke-fastende konsentrasjon av triglyserider i blodet høyere enn 10 mmol/l. Basert på informasjon om 681 990 nordmenn som har deltatt i store befolkningsundersøkelser, har forskere nå beregnet at rundt 0,1 % av befolkningen har slik hypertriglyseridemi. Hele 28 % av deltakerne hadde triglyseridnivåer som regnes som forhøyet (over 2 mmol/l), mens 2 % hadde nivåer mellom 5 og 10 mmol/l.

Forekomsten av alvorlig hypertriglyseridemi var høyest blant menn i 40-årene og kvinner i 60-årene, og de som hadde det hadde langt høyere sannsynlighet for å ha høyt blodsukker og fedme enn personer med normale nivåer. Det var også en langt høyere andel fysisk inaktive, røykere og personer med tidligere hjerteinfarkt blant deltakerne med svært høye triglyseridnivåer.

Forskerne undersøkte 65 pasienter med alvorlig hypertriglyseridemi nærmere, og avdekket at gener kunne være årsaken til de høye nivåene hos fire av dem. Videre hadde 61 av de 65 personene metabolsk syndrom, høyt blodtrykk, diabetes, høyt inntak av alkohol, eller andre sykdomstilstander som er forbundet med alvorlig hypertriglyseridemi. Det ble også påvist endringer i uttrykket av flere gener som er involvert i omsetningen av fettstoffer hos pasienter med svært høye nivåer av triglyserider i blodet.

Studie: Retterstøl, K., Narverud, I., Selmer, R., Berge, K. E., Osnes, I. V., Ulven, S. M., Halvorsen, B., Aukrust, P., Holven, K. B., & Iversen, P. O. (2017). Severe hypertriglyceridemia in Norway: prevalence, clinical and genetic characteristics. Lipids in Health and Disease, 16(1), 115.

4. Markører for hjerteskade og betennelse forutsa ikke dødelighet etter klaffeoperasjon

Verken nivåene av hjertesviktmarkøren BNP, hjerteinfarktmarkøren troponin T, eller den generelle betennelsesmarkøren C-reaktivt protein var koblet til risiko for tidlig død etter klaffeoperasjon. 442 pasienter med alvorlig aortastenose deltok i studien, og 351 av dem fikk erstattet den forkalkede hjerteklaffen kirurgisk.

Troponin- og CRP-nivåene ble målt med høysensitive metoder, og ingen av markørene kunne si noe om dødeligheten de tre første årene etter inngrepet. Høye nivåer av høysensitivt troponin T var imidlertid koblet til ca 50 % økt risiko for å rammes av en alvorlig hjerte- og karrelatert hendelse i løpet av det første året, også etter statistisk justering for andre variabler som potensielt kunne ha påvirket sammenhengen. Blant pasienter som ikke ble operert var alle de tre markørene forbundet med økt risiko for å dø i løpet av de tre neste årene, noe som også gjaldt dødsfall av hjerte- og karsykdom.

Studie: Auensen, A., Hussain, A. I., Falk, R. S., Walle-Hansen, M. M., Bye, J., Pettersen, K. I., Aukrust, P., Ueland, T., & Gullestad, L. L. (2017). Associations of brain-natriuretic peptide, high-sensitive troponin T, and high-sensitive C-reactive protein with outcomes in severe aortic stenosis. PloS one, 12(6), e0179304.

5. Høye Wnt5a-nivåer forbindes med dårligere prognose ved dilatert kardiomyopati

Wnt-signalveien er en av flere signalveier fra fosterlivet som aktiveres igjen for å gjøre hjertet mer effektivt ved hjertesvikt. Denne studien fra Center for Heart Failure Research viser dårligere prognose for pasienter med dilatert kardiomyopati jo høyere nivåer de har av Wnt5a i blodet. Til sammen 102 pasienter deltok i studien, og høyere Wnt5a-nivåer var også koblet til økt trykk i lungeårene og et høyre hjertekammer som fungerte dårligere. Sammenhengene var spesielt sterke hos de sykeste pasientene. I eksperimenter med hjertemuskelceller fra mus viste forskerne at Wnt5a kan bidra til forverring av dilatert kardiomyopati gjennom NFAT-signalveien.

Studie: Abraityte, A., Lunde, I. G., Askevold, E. T., Michelsen, A. E., Christensen, G., Aukrust, P., Yndestad, A., Fiane, A., Andreassen, A., Aakhus, S., Dahl, C. P., Gullestad, L., Broch, K., & Ueland, T. (2017). Wnt5a is associated with right ventricular dysfunction and adverse outcome in dilated cardiomyopathy. Scientific reports, 7(1), 3490.

6. Kobler kynurenin:tryptofan-ratio til økt diabetesrisiko hos anginapasienter

En høy andel kynurenin i forhold til tryptofan i urinen – kynurenin:tryptofan-ratioen – kobles til økt risiko for type 2-diabetes hos pasienter med koronar hjertesykdom. Studien fra Bergen fulgte 2519 pasienter med mistenkt angina pectoris i median 7,6 år, og 173 av dem fikk diabetes i løpet av perioden. Forskerne fant ingen sammenheng mellom kynurenin:tryptofan-ratioen målt i blod og risiko for diabetes. Det var derimot en sterk sammenheng mellom kynurenin:tryptofan-ratioen målt i urin og risiko for diabetes: den fjerdedelen av pasienter med høyest kynurenin i forhold til tryptofan hadde mer enn doblet risiko sammenlignet med fjerdedelen med lavest ratio.

Studie: Rebnord, E. W., Strand, E., Midttun, Ø., Svingen, G. F., Christensen, M. H., Ueland, P. M., Mellgren, G., Njølstad, P.R., Tell, G. S., Nygaard, O. K., & Pedersen, E. R. (2017). The kynurenine: tryptophan ratio as a predictor of incident type 2 diabetes mellitus in individuals with coronary artery disease. Diabetologia, 1-10.

7. Nedkjøling med full sirkulasjonsstans under hjerteoperasjon kan øke faren for skader på hjernen

Kardiopulmonal bypass innebærer at pasienten er koblet til en hjerte-lungemaskin, som overtar pumpearbeidet til hjertet og gassutvekslingen til lungene mens operasjonen pågår. Det kan imidlertid oppstå uforutsette hendelser som gjør at sirkulasjonen stanser, og ved noen typer hjertekirurgi er det vanlig å senke kroppstemperaturen til mellom 15 og 25 °C for å øke tida det tar før hjernen og andre organer tar skade av sirkulasjonsstans. Dette kalles dyp hypotermi, og er spesielt vanlig når man opererer barn med hjertefeil, ettersom det åpner for muligheten til å redusere blodstrømmen til svært lave hastigheter, eller til og med stanse sirkulasjonen helt. Denne studien, som er utført på 12 griser, indikerer at dyp hypotermi med full sirkulasjonsstans i 30 minutter kan gi økt anaerob energiomsetning og skader på hjernen som følge av oksygenmangel, sammenlignet med dyp hypotermi med lav gjennomstrømning. Forskerne kunne derimot ikke påvise noen forskjell mellom de to metodene når det gjaldt lekkasje av væske gjennom blodåreveggen i små blodårer, og heller ikke når det gjaldt andre forhold knyttet til væskeutveksling i mikrosirkulasjonen.

Studie: Elvevoll, B., Husby, P., Kvalheim, V. L., Stangeland, L., Mongstad, A., & Svendsen, Ø. S. (2017). Microvascular fluid exchange during CPB with deep hypothermia circulatory arrest or low flow. Perfusion, 0267659117715695.

Leave a reply