Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge, og prognosene for å overleve sykdommen har ikke blitt veldig mye bedre siden 1970-tallet. For behandlingen er det av avgjørende betydning at kreften blir oppdaget tidlig, og det er derfor viktig å vite mest mulig om hvem som er i risikosonen. En ny studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at hjerte- og karsykdom er en uavhengig risikofaktor for lungekreft.

Det har lenge vært kjent at det er høyere forekomst av hjerte- og karsykdom blant lungekreftpasienter, men det kan skyldes at sykdommene har flere felles risikofaktorer som høy alder og røyking. Like fullt er det kjent at betennelse spiller en vesentlig rolle for utviklingen for begge sykdommene, slik at en årsakssammenheng ikke kan utelukkes.

Studien inkluderte over 97 000 deltakere fra alle de tre HUNT-studiene som er gjennomført så langt, i henholdsvis 1984–86, 1995–97 og 2006–2008. Pasientene oppgav om de hadde hatt hjerteinfarkt, angina eller hjerneslag, og forskerne brukte data fra kreftregisteret og dødsregisteret til å se hvor mange som hadde fått lungekreft eller dødd i perioden fram til 2008.

1080 personer fikk lungekreft i løpet av oppfølgingsperioden. Både blant tidligere og nåværende røykere var det en betydelig høyere andel av dem som fikk lungekreft som hadde oppgitt at de hadde hjerte- og karsykdom. Da forskerne justerte datamaterialet sitt for variabler som kunne ha påvirket resultatet, nærmere bestemt BMI, kjønn, alder, kronisk betennelse i luftveiene og røyking, var denne sammenhengen fortsatt statistisk signifikant.

Dette indikerer at selvrapportert hjerte- og karsykdom er en uavhengig risikofaktor for lungekreft blant personer som røyker eller har røykt tidligere i livet. Siden forskerne ikke fant den samme sammenhengen blant personer som ikke røyker, spekulerer de i om kombinasjonen av røyking og hjerte- og karsykdom virker sammen i utviklingen av lungekreft. Dette kan bety at hjerte- og karsykdom bør tas med i vurderinga dersom man skal begynne med screening av personer som er i risikosonen for lungekreft.

Leave a reply