Hos ca. 5 % av pasientene med demens kan normaltrykkshydrocefalus være årsaken. I tillegg til demens kan disse pasientene ha vansker med å gå, urinlekkasje og forstørrede ventrikler i hjernen. Når sykdommen har ukjent årsak beskrives den som idiopatisk. For første gang har nå forskere gjennomført en stor studie som ser på forekomsten av hjerte- og karsykdommer blant pasienter med slik idiopatisk normaltrykkshydrocefalus (iNPH).

I motsetning til mange andre demenssykdommer kan iNPH behandles ved hjelp av kirurgi som leder cerebrospinalvæske bort fra hjerneventriklene. Mellom 2002 og 2011 ble 440 pasienter med iNPH behandlet ved Oslo universitetssykehus. Basert på data fra leger, slektninger og pasientene selv, viste det seg at 42 % av pasientene også hadde høyt blodtrykk, 16 % hadde type 2-diabetes, 11 % hadde angina pectoris (hjertekrampe) og 9 % hadde gjennomgått hjerteinfarkt. Forskerne benyttet selvrapportert spørreskjemadata fra mer enn 43.000 deltakere i Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) til å sammenligne forekomsten av hjerte- og karsykdom blant iNPH-pasientene med forekomsten i et utvalg fra den generelle befolkningen.

I aldersjusterte analyser hadde mannlige iNPH-pasienter mellom 35 og 70 år signifikant økt forekomst av høyt blodtrykk, diabetes, hjertekrampe og hjerteinfarkt sammenlignet med HUNT-deltakerne. Også kvinnelige pasienter i denne alderskategorien hadde økt risiko for hjertekrampe. Blant 70 til 90 år gamle personer var det kun forekomsten av diabetes som var forhøyet i pasientgruppa, noe som gjaldt begge kjønn.

Forskerne konkluderte med at forekomsten av diverse hjerte- og karsykdommer er økt blant pasienter med idiopatisk normaltrykkshydrocefalus. Dette indikerer at slike sykdommer er involvert som en eksponeringsfaktor i utviklingen av demenssykdommen. For å forstå sammenhengen mellom de to sykdomstypene trengs imidlertid ytterligere studier.

Leave a reply