Stortinget vedtok i mars 2010 å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Hjerte-karregisteret. Formålet med registeret er å bidra til kunnskap om forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i befolkningen. Slik kunnskap skal gi bedre grunnlag for kvalitetssikring og styring av helsetjenesten, og for forskning på årsaker til hjerte- og karsykdom.
Hjerte-karregisteret skal etableres som et landsdekkende personidentifiserbart register uten krav om samtykke i samsvar med helseregisterloven og fellesregistermodellen som er beskrevet i rapporten ”Gode helseregistre – helse”.

Data

Det skal opprettes et basisregister hvor data om pasienter med hjerte- og karsykdom innhentes fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Deretter foretas en kobling mot medisinske kvalitetsregistre for hjerte- og karsykdom. Eksempler på slike kvalitetsregistre er:

Databehandlingsansvar

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Hjerte-karregisteret. 8. juli 2011 sendte Helse- og omsorgsdepartementet utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser på høring med frist 7. oktober 2011.

Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen skal etablere og drive basisregisteret, og samarbeide med de medisinske kvalitetsregistrene. Prosjektleder og IT-prosjektleder for Hjerte-karregisteret ble ansatt februar/mars 2011 og er i gang med arbeidet.