Hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag og innsnevringer i halspulsåren representerer medisiner som senker blodtrykket et potensielt dilemma. På den ene siden er høyt blodtrykk i den akutte fasen forbundet med dårligere prognose og økt risiko for ødem og hjerneblødning. På den andre siden vil blodtrykkssenkende medisiner kunne begrense blodstrømmen ytterligere, og føre til forverring av hjerneslaget.

Studien SCAST (Scandinavian Candestartan Acute Stroke Trial) ble publisert i The Lancet i 2011, og viste ingen positiv effekt av blodtrykkssenkende behandling med candesartan i løpet av den første uken etter hjerneslag. I en substudie analyserte forskerne data fra pasientene med iskemisk hjerneslag, hvorav 187 hadde fått påvist moderate eller alvorlige innsnevringer i halspulsåren.

Candesartan senket det systoliske blodtrykket med 5 mmHg, men man fant ingen forskjell mellom gruppene i den samlede risikoen for død, nytt hjerneslag, eller hjerteinfarkt. Man fant heller ingen forskjell i risikoen for funksjonshemming i løpet av oppfølgingsperioden på et halvt år. Dette gjaldt både blant pasienter som ikke fikk påvist innsnevringer og pasienter med innsnevringer i halspulsåren. Hos pasienter med alvorlig innsnevring i halspulsåren fant man imidlertid en økt risiko for forverring i løpet av de tre første døgnene etter hjerneslaget hos pasienter som ble behandlet med candesartan.

Forskerne antar at senkningen av blodtrykket kan ha ført til redusert blod- og oksygentilførsel til hjernen hos pasienter med  innsnevringer i halspulsårene, og at dette kan være forklaringen på forverringen av symptomene etter hjerneinfarktet. De mener også at dette funnet støtter hovedkonklusjonene fra SCAST; at det ikke er indikasjon for rutinemessig blodtrykkssenkende behandling med candesartan i den akutte fasen av hjerneslag.

Les også: Blodtrykksmedisin kan være skadelig etter hjerneblødning

Leave a reply