B-type natriuretisk peptid (BNP) produseres i hjertekamrene ved økt strekk i hjertemuskelcellene, og brukes som en diagnostisk markør ved hjertesvikt. Nyere forskning viser at BNP også produseres når hjertet lider av iskemi, og BNP tilført utenfra beskytter mot reperfusjonsskade, som oppstår når blodstrømmen i hjertet åpnes igjen. Aktivering av cGMP-signalveien via NPR-A-reseptoren spiller en rolle i denne beskyttelsen, men trolig er også andre signalveier sentrale. Forskere i Bergen undersøkte nylig om BNP tilført utenfra kan beskytte hjertet mot reperfusjonsskade via aktivering av RISK-signalveien og påfølgende fosforylering av protein kinase B, mest kjent som Akt.

I eksperimentene brukte forskerne til sammen 114 rottehjerter som ble påført iskemi i 30 minutter før blodtilførselen ble åpnet igjen. I ett eksperiment fikk noen av rottehjertene tilført BNP i tre doser på 30 sekunder like etter at blodstrømmen var åpnet. RISK-signalveien omfatter blant annet stoffene PI3K (fosfatidylinositol-3-OH kinase) og mTOR/p70s6k i tillegg til Akt, og halvparten av rottehjertene i både BNP- og kontrollgruppa fikk tilført stoffer som hemmer disse tre kinasene.

Det viste seg at infarktstørrelsen var mer enn halvert i rottehjertene som fikk tilført BNP. Hemming av de tre kinasene hindret imidlertid denne effekten, noe som viser at RISK-signalveien er involvert i beskyttelsen. I tillegg så forskerne at tilført BNP gav økt fosforylering av Akt og p70s6k sammenlignet med kontrollgruppa 15 minutter inn i reperfusjonen. Da en Akt-hemmer eller en NPR-hemmer ble tilsatt forsvant denne effekten. Hemming av NPR-reseptorer hindret også BNP-indusert beskyttelse av hjertet. Forskerne spekulerer i at mens BNP bundet til NPR-A-reseptoren aktiverer Akt via cGMP-signalveien, aktiveres Akt via RISK-signalveien når BNP binder seg til NPR-C-reseptoren. De kunne imidlertid ikke teste spesifikt for dette i denne studien.

Videre viste studien at genuttrykket av BNP etter 15 minutter reperfusjon var signifikant forhøyet i den delen av hjertet som var utsatt for iskemi sammenlignet med området som ikke hadde oksygenmangel og sammenlignet med ei kontrollgruppe som hadde iskemi uten reperfusjon. Dette viser at BNP ikke bare oppreguleres ved oksygenmangel, men også i den tidlige fasen etter at oksygentilførselen er gjenopprettet. Hemming av Akt opphevet denne effekten, noe som tyder på at Akt er involvert i reguleringen av BNP i hjertet ved tidlig reperfusjon.

Forskerne kunne konkludere med at infarktstørrelsen ble redusert i rottehjerter som fikk tilført BNP like etter at oksygentilførselen til hjertet var åpnet igjen etter iskemi, og at RISK-signalveien er involvert i den beskyttende effekten av BNP. Nye studier trengs for å finne optimal dose og timing for BNP-tilførsel etter hjerteinfarkt, ettersom høye doser kan ha alvorlige bivirkninger.

Leave a reply