Troponin T i blodet indikerer celledød i hjertet, og benyttes til å diagnostisere hjerteinfarkt. Høye nivåer markerer også økt dødelighet ved akutt koronarsykdom. Mer moderate nivåer rett over og under grensa for å få stilt hjerteinfarktdiagnosen (0,05 ng/ml i Norge) trenger imidlertid ikke være en god prognostisk markør, og forskere i Bergen var ute etter å undersøke om andre sykdomsmarkører kan være bedre egnet til å forutsi dødelighet blant pasienter med brystsmerter og grenseverdier av troponin T.

B-type natriuretisk peptid (BNP) utskilles som en respons på økt strekk i hjertecellene, og er en etablert biomarkør for hjertesvikt. Nivåene av c-reaktivt protein (CRP) er et mål på betennelsestilstanden i kroppen, og høysensitive (hs) analyser av markøren reflekterer også graden av åreforkalkning og ustabilt plakk. BNP-nivåene har betydning for prognosen til pasienter med akutt koronarsykdom, mens det basert på dagens tilgjengelige forskning er for tidlig å si noe om den prognostiske verdien av hs-CRP ved hjerte- og karsykdom.

Forskerne inkluderte 239 pasienter fra to studier som ble gjennomført mellom 2002 og 2011, i henholdsvis Stavanger-området og i Argentina. Felles for pasientene var at de hadde brystsmerter som legene mistenkte skyldtes akutt hjerteinfarkt eller ustabil angina, og at de hadde troponin T-verdier mellom 0,01 og 0.1 ng/ml.

I løpet av de to nærmeste årene døde 69 av de inkluderte pasientene. Pasientene som døde hadde signifikant høyere BNP-nivåer ved innleggelse enn de som overlevde perioden, og dette gjaldt også for de 38 pasientene som døde på grunn av hjerte- og karsykdom. Etter å ha justert analysene for faktorer som kunne påvirke resultatet, kunne forskerne fortsatt konkludere med at høye BNP-nivåer kunne forutsi dødelighet blant pasienter med brystsmerter og grenseverdier av troponin T. Også hs-CRP-nivåene var høyere blant pasientene som døde enn blant de som ikke døde, men i justerte analyser var ikke hs-CRP en signifikant prognostisk markør for verken total eller kardiovaskuær dødelighet.

Selv om troponinnivåene sier noe om skader på hjertet definerer de ikke årsaken til skaden, og grenseverdier begrenser seg dermed ikke nødvendigvis til akutt koronarsykdom. I denne studien kunne ikke troponin T-nivåene si noe om risikoen for å dø i løpet av toårsperioden, noe som understreker hvor viktig det er å ha andre prognostiske biomarkører for pasienter med grenseverdier av troponin T. B-type natriuretisk peptid peker seg ut i så måte, og forskerne foreslår rutinemessige BNP-målinger hos pasienter med mistenkt akutt koronarsykdom og grenseverdier av troponin T.

Leave a reply