10–15 % av alle pasienter som gjennomgår åpen hjertekirurgi får opphopning av væske i kroppsvev etter operasjonen. Dette medfører økt risiko for nyreskade, redusert hjerte- og lungefunksjon og økt dødelighet. Årsakene er bare delvis klarlagt, og det har vært vanskelig å forutsi hvilke pasienter som er i risikosonen for slik væskeopphopning etter operasjonen. Nå kan forskerne ha kommet et skritt nærmere en løsning.

Genvarianter hos 1026 voksne sykehuspasienter som gjennomgikk åpen hjertekirurgi ved St. Olavs Hospital i Trondheim mellom 2008 og 2010 ble undersøkt. Resultatene viste at én enkelt vanlig genvariant av de 31 som ble undersøkt mer enn doblet risikoen for væskeopphopning i etterkant av operasjonen. Den samme genvarianten har tidligere blitt assosiert med nyrefunksjon. Forskerne fant også en genetisk risikoprofil bestående av i alt 14 genvarianter som samlet sett var avgjørende for risikoen for postoperativ væskeopphopning.

Enkelte kliniske faktorer spilte også inn på hvem som fikk opphopning av væske i kroppsvev etter operasjonen. Det skjedde hyppigere hos eldre pasienter, etter operasjoner der det ble tilført røde blodceller, og hos pasienter hvor varigheten av tiden på hjerte-lungemaskin var lengre. Hjerte-lungemaskin brukes for å overta hjertets og lungenes funksjon mens operasjonen pågår.

Forskerne understreker at studien ikke kan si noe om årsakssammenhenger. Resultatene indikerer  at genetiske faktorer spiller en viktig rolle for risikoen for væskeopphopning etter hjertekirurgi. Det kan forklare at det er vanskelig å forutsi hvilke pasienter som rammes hvis bare kliniske faktorer blir vurdert. Fortsatt gjenstår forskning for å kartlegge om andre genetiske variasjoner også er involvert.

Leave a reply