2002 markerte starten på en årlig nedgang i hjerteinfarktraten for både menn og kvinner i Norge, noe som også gjelder tilfeller av førstegangs hjerteinfarkt. I datamaterialet har forskerne undersøkt sykehusinnleggelser sju år tilbake i tid når de har definert «første hjerteinfarkt», og resultatene utelukker dermed ikke at noen av de som ble klassifisert som nye tilfeller av hjerteinfarkt også hadde hatt infarkt på et tidligere tidspunkt. I en ny studie har den samme forskergruppa undersøkt om lengden på denne tilbakeblikksperioden spiller noen rolle for resultatene.

Informasjon om alle hjerteinfarkt i Norge mellom 1994 og 2009 ble hentet fra CVDNOR-databasen, som UNIKARD har omtalt tidligere. Forskerne benyttet fem ulike definisjoner på førstegangs hjerteinfarkt, hvor tilbakeblikksperioden var på henholdsvis 10, 8, 7, 5 og 3 år. For menn var det ingen signifikant forskjell på hvor mye insidensraten sank hvert år mellom 2004 og 2009 da man analyserte datamaterialet ut fra de fem ulike tilbakeblikksperiodene. For kvinner viste derimot tilbakeblikksperioder på 5 og 3 år en signifikant lavere nedgang i insidensraten enn en tilbakeblikksperiode på 10 år. Disse funnene indikerer at det kan være viktig å ta høyde for at et tidligere hjerteinfarkt kan ha funnet sted for lenge siden når man skal definere «førstegangs hjerteinfarkt» i observasjonsstudier basert på pasientdata.

Les mer: CVDNOR: Kartlegger nordmenns hjertehelse

Studien er en del av CVDNOR-prosjektet. UNIKARD har tidligere publisert en rekke bloggposter om studier fra prosjektet, som har til hensikt å kartlegge nordmenns hjertehelse:

Færre får hjerteinfarkt to ganger
Færre fødes med hjertefeil
Fett i blodet er farligst for kvinner
Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt
Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt
Færre med lav utdanning overlever hjerteinfarkt

Leave a reply