Galectin-3 er et protein som er involvert i betennelse og fibrose i hjertet, og nivåene av galectin-3 i blodet benyttes i dag i vurderingen av risiko for pasienter med hjertesvikt. En studie gjennomført ved Stavanger universitetssjukehus har nå undersøkt om markøren også kan være nyttig for å si noe om størrelsen av et hjerteinfarkt og de strukturelle endringene som skjer i hjertet som følge av infarktet.

Forskerne inkluderte 38 personer med førstegangs akutt STEMI-hjerteinfarkt behandlet med PCI, 52 pasienter med komplisert hjerteinfarkt minst fire år tidligere, og ei kontrollgruppe av 22 friske med samme alders- og kjønnssammensetning som pasientene. Akuttpasientene ble undersøkt med hjerte-MR på fire tidspunkter fra to dager etter behandlingen og fram til ett år senere, mens pasientene med eldre infarkter ble undersøkt kun én gang. Det ble også tatt blodprøver i forbindelse med undersøkelsene, og disse viste signifikant høyere nivåer av galectin-3 i begge pasientgruppene sammenlignet med kontrollgruppa. Det var ingen forskjell mellom pasientene med nytt og gammelt infarkt.

Videre fant forskerne en moderat korrelasjon mellom galectin-3-nivåene og størrelsen på hjerteinfarktet, samt venstre ventrikkels volum og pumpefunksjon målt med hjerte-MR hos pasientene med tidligere infarkter. For akuttpasientene, som sammenlignet med pasientene med gamle infarkt var noe yngre og friskere og hadde mindre omfattende kransåresykdomble de derimot overrasket av å finne at det ikke var noen slik sammenheng på noe tidspunkt i løpet av det første året etter infarktet. Resultatene støttes av at det heller ikke var noen sammenheng mellom nivåene av galectin-3 og hjerteskademarkøren troponin-T, og av at galectin-3-nivåene ikke endret seg i tidsrommet fra rett etter infarktet og fram til et år seinere, heller ikke i akuttfasen av infarktet.

– Når vi tolker våre data i kombinasjon med andre studier på området er det fortsatt ikke tegnet noe klart bilde som beskriver sammenhengen mellom de sirkulerende galectin-3-nivåene og akutt hjerteinfarkt hos mennesker. Det er behov for kliniske studier som belyser både den mekanistiske rollen til galectin-3 i sykdomsutviklingen av hjerteinfarkt og hjertesvikt og om proteinet kan brukes i risikostratifisering av pasienter med akutt og gammelt hjerteinfarkt, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen som nylig ble publisert i Cardiology.

Leave a reply