Du kan trygt se mye TV uten å øke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Men bare hvis du er fysisk aktiv i minst én time om dagen, ifølge de nyeste resultatene til professor Ulf Ekelund ved Norges Idrettshøgskole.

For to år siden fikk Ekelund stor oppmerksomhet på grunn av en analyse publisert i det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet. Basert på innsamlet data om mer enn én million mennesker, konkluderte han med at å sitte mye stille ikke er forbundet med økt risiko for tidlig død dersom man er regelmessig fysisk aktiv. Det er nye analyser av det samme datamaterialet som nå viser at det samme gjelder for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom.

– De 25 prosentene som er mest aktive kunne sitte 8–10 timer hver dag. De hadde ingen økning av risiko for dødelighet enn de som satt mindre stille. Det ser ut som vi kan motvirke den negative effekten av stillesitting gjennom å være fysisk aktive, har Ekelund sagt til Aftenposten i forbindelse med den forrige studien. Også TV2 og forskning.no var blant de norske mediene som omtalte resultatene, og til forskning.no uttalte Ekelund:

– Dersom du av en eller annen grunn, for eksempel på jobben, blir tvunget til å sitte stille en stor del av dagen, blir det enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen. Gjerne en time hver dag.

Oppfølgingsanalysene er nå publisert i verdens høyest rangerte tidsskrift innen idrettsmedisin, British Journal of Sports Medicine. Denne gangen er det altså dødsfall fra hjerte- og karsykdom (og kreft) som er under lupen, og konklusjonen er mer eller mindre den samme som sist: Fysisk aktivitet modifiserer sammenhengen mellom stillesittende atferd og dødelighet fra disse sykdommene. Studien er den klart mest omfattende som undersøker disse sammenhengene.

Godstolen utgjør ingen risiko for tidlig død så lenge du er tilstrekkelig fysisk aktiv på fritida. Nå viser det seg at heller ikke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom er økt hos fysisk aktive som sitter mye.

Deltakerne

Forskerne fant til sammen ni studier som undersøkte sammenhengen mellom stillesittende tid og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Dermed kunne de inkludere totalt 850 000 personer i analysene sine, og disse ble i gjennomsnitt fulgt i drøyt ti år. Innen da hadde mer enn 25 000 av deltakerne dødd av hjerte- og karsykdom. Alle deltakerne var tilsynelatende friske i utgangspunktet, ettersom personer med kjent kronisk sykdom ble utelatt. De som døde i løpet av det første året av oppfølgingstida ble også ekskludert.

Fem av de samme studiene hadde dessuten informasjon om hvor mange timer i døgnet deltakerne så på TV. Analysene som undersøkte sammenhengen mellom TV-tid, fysisk aktivitet og hjerte- og kardødsfall inkluderte drøyt 450 000 personer og 13 000 dødsfall.

Deltakerne rapporterte selv hvor mye de satt stille i løpet av dagen, hvor mye TV de så, og hvor fysisk aktive de var. Forskerne regnet om aktivitetsnivået til deltakerne i de ulike studiene til en felles standard, og grupperte dem i fire kategorier ut fra hvor aktive de var. Den minst aktive fjerdedelen hadde mindre enn fem minutter om dagen med fysisk aktivitet av en viss intensitet, mens den mest aktive fjerdedelen var aktive i minst én time daglig.

Resultatene

De inaktive

En fjerdedel av deltakerne var altså fysisk aktive med moderat eller høy intensitet mindre enn fem minutter hver dag. For denne gruppa var risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingstida høyere jo mer de satt stille i løpet av dagen. De som satt mer enn åtte timer hver dag hadde for eksempel 32 % høyere risiko enn de som oppgav å sitte stille mindre enn fire timer.

For inaktive var det å se på TV i minst fem timer hver dag forbundet med 59 % økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom, sammenlignet med å se på TV mindre enn én time.

De litt aktive

Også for de som var fysisk aktive i opptil en halv time om dagen var risikoen for hjerte- og kardød høyest blant de som satt mest. Å sitte i mer enn åtte timer om dagen så ut til å øke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 11 %, sammenlignet med å sitte stille i mindre enn fire timer om dagen. For de som satt mellom fire og åtte timer var derimot ikke risikoen økt blant de som havnet i denne aktivitetskategorien.

Fem timer TV-titting hver dag var også koblet til signifikant økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i denne gruppa. De litt aktive som så mest TV hadde 28 % høyere risiko enn de som så minst.

De nokså aktive

Ytterligere en fjerdedel av deltakerne var fysiske aktive med minst moderat intensitet i mellom en halv time og en time hver dag. Også blant disse viste det seg at å sitte i mer enn åtte timer var koblet til høyere risiko enn å sitte i mindre enn fire timer i løpet av en vanlig dag. Det samme gjaldt TV-tid: De som så på TV minst fem timer om dagen hadde 41 % høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom de neste åtte og et halvt årene sammenlignet med de som så TV i mindre enn én time daglig.

De mest aktive

En fjerdedel av deltakerne var fysisk aktive i minst én time hver dag. For disse spilte det ingen rolle hvor mye de satt i løpet av dagen: Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var lik uansett om de satt mindre enn fire timer eller mer enn åtte timer.

For denne gruppa var det dessuten ingen signifikant sammenheng mellom tida brukt foran TV-en og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. De som satt foran skjermen i mer enn fem timer om dagen hadde like lav dødelighet som de som knapt så på TV i det hele tatt.

Kreft

Analysen så også på risikoen for å dø av kreft i løpet av ei oppfølgingstid på gjennomsnittlig 11,5 år, og resultatene viste seg å være nokså like som for hjerte- og karsykdom. Fysisk inaktive som sitter mye stille har høyere risiko for å dø av kreft enn fysisk inaktive som sitter lite i ro, mens sammenhengen mellom mye TV-tid og kreftrisiko var mer usikker. De litt usikre resultatene kan ifølge forskerne muligens skyldes at det finnes mange typer kreft, og at sammenhengen mellom fysisk aktivitet, stillesitting og kreft er forskjellig for ulike kreftformer. Fysisk aktive ser imidlertid ut til å kunne sitte mye foran TV-en eller i kontorstolen uten at risikoen for å dø av kreft øker.

Du kan trygt se mye TV uten å øke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Men bare hvis du er fysisk aktiv i minst én time om dagen, ifølge den nyeste analysen til professor Ulf Ekelund ved Norges Idrettshøgskole.

Leave a reply