Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker med denne satsingen å styrke forskning innen eldre med hjertesvikt eller hjerneslag. Hjertesvikt og hjerneslag er et betydelig helseproblem hos eldre. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om årsaksmekanismer og behandling av disse sykdommene.

Foreningen gir støtte til miljøer som har eksisterende fagkunnskap innenfor temaet og har vist gjennomføringsevne og progresjon i tidligere prosjekter. Videre støttes prosjekter innen klinisk forskning og basalforskning.

Rammene for tildelingen vil være søknader på opptil 3 millioner kroner årlig i tre år, det vil si totalt 9 millioner kroner pr. søknad. Midlene kan bli delt mellom flere prosjekter.

Midlene tildeles søkere med prosjekter som er relevante for satsingen etter innstilling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer.

Følgende kriterier vil vektlegges:

• Nytenkning og originalitet
• Vitenskapelig kvalitet
• Søkerens/ miljøets kompetanse (tidligere meritter)
• Gjennomførbarhet

Det er ønskelig med samarbeid på tvers av institusjoner.