Kjemokiner er signalproteiner som trekker til seg immunceller og kan være viktige i dannelsen av plakk ved åreforkalkning. Fractalkine (CX3CL1) er et slikt kjemokin, og torsdag 30. mars disputerer Ida Unhammer Njerve for sin doktorgrad om fractalkine og koronarsykdom ved Universitetet i Oslo.

Økte nivåer etter hjerteinfarkt

I en artikkel publisert tilbake i 2012 viser Njerve og kollegene at nivåene av fracktalkine ikke er høyere hos pasienter som både har koronar hjertesykdom og diabetes type 2 enn hos koronarpasienter uten diabetes. Det var heller ingen forskjell mellom koronarpasineter med og uten metabolsk syndrom. Studien baserer seg på blodprøver fra 1001 hjertepasienter ved Oslo universitetssykehus, hvorav henvholdsvis 200 og 244 hadde type 2-diabetes og metabolsk syndrom. Heller ikke genuttrykket for fractalkinereseptoren CX3CR1 var ulikt i de forskjellige pasientgruppene. Tidligere studier har vist økte nivåer både ved koronarsykdom og diabetes type 2, men denne studien tyder altså på at nivåene ikke er ytterligere økt for pasienter med begge sykdommene.

I en artikkel fra 2014 sammenligner forskerne så fraktalkinenivåene hos 20 pasienter som nettopp hadde gjennomgått PCI-behandling for hjerteinfarkt med nivåene hos ti pasienter som fikk tilsvarende behandling for stabil angina pectoris. Det viste seg at fractalkinenivåene blant hjerteinfarktpasientene var signifikant høyere tre timer etter PCI-behandling enn blant anginapasientene, og funnene indikerer at økningen skyldes hjerteinfarktet. Likevel viste ikke studien noen sammenheng mellom fractalkinenivåene og infarktstørrelsen.

(saken fortsetter)

LES MER: 

Høye fractalkine-nivåer rett etter hjerteinfarkt

Ingen gunstig effekt av trening

Njerve har også undersøkt om trening kan redusere genuttrykket for fractalkine, fractalkinereseptoren og betennelsesmarkøren MCP-1 i underhudsfett hos pasienter som både har koronarsykdom og diabetes type 2. Studien er en substudie av EXCADI-studien, hvor halvparten av 137 pasienter ble tilfeldig trukket ut til å delta i ei gruppe som skulle trene tre dager i uka i et helt år. Bare de pasientene i treningsgruppa som hadde gjennomført minst 40 % av de planlagte treningsøktene ble inkludert i analysene.

Etter treningsperioden hadde ikke genuttrykket for noen av markørene endret seg verken i gruppa som trente eller i gruppa som ikke trente, og det hadde heller ikke nivåene av MCP-1 i blodet. Derimot hadde nivåene av fractalkine i blodet til pasientene i treningsgruppa økt sammenlignet med kontrollgruppa som ikke trente. Nærmere analyser viste at denne økningen kun gjaldt for pasientene med mest uttalt koronarsykdom. Forskerne kan ikke si om økningen har negative konsekvenser for pasientene.

I en fjerde, foreløpig upublisert studie, har forskerne vist at diabetesmedisinen saksagliptin kan øke nivåene av det betennelsesdempende proteinet interleukin-10. Nivåene av betennelsesdannende proteiner etter tre måneder var ikke forskjellig fra hos pasientene som fikk placebo.28

Leave a reply