FRIST: Løpende

Mål for programmet:

Fri prosjektstøtte er en nasjonal konkurransearena for midler til grunnleggende forskningsprosjekter, der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Gjennom å finansiere forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet skal den frie prosjektstøtten bidra til faglig fornyelse og ny vitenskapelig erkjennelse innenfor alle fagområder. Dette er en åpen, nasjonal konkurranse om midler som skal gi insentiver til å utvikle kvalitet. Det er en målsetting for Forskningsrådet å kunne gi ekstra ressurser til de aller beste forskningsprosjektene, uavhengig av om forskningen er teoretisk eller anvendelsesorientert, og uavhengig av om forskningstemaet eller forskningsfeltet faller innenfor eller utenfor prioriterte satsingsområder.

Søknader om midler til fri prosjektstøtte behandles innenfor en av nedenstående fagkomiteer; seks av disse er fag- og disiplinorientert, og én fagkomité mottar søknader innenfor feltet miljø- og utviklingsforskning.

Fagkomiteer for søknader om fri prosjektstøtte:

Fri prosjektstøtte for biologi og biomedisin (FRIBIO)
Fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM)
Fri prosjektstøtte for klinisk medisin og folkehelse (FRIMED)
Fri prosjektstøtte for matematikk og naturvitenskap (FRINAT)
Fri prosjektstøtte for teknologi (FRITEK)
Fri prosjektstøtte for samfunnsvitenskap (FRISAM)
Fri prosjektstøtte for miljø- og utviklingsforskning (FRIMUF)

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsinstitusjon (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten) og nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller fra forskningsinstitusjon finansiert fra minst tre nordiske lands myndigheter inklusiv Norge. Merk at nordiske institusjoner bare kan søke om midler til forskerprosjekt.

Varighet:

Løpende.

Totalbudsjett:

Den samlede budsjettrammen for fri prosjektstøtte i Divisjon for vitenskap er for 2011 på ca 470 mill. kroner. Budsjettrammen for FRIMED vil være på ca 18 mill. kroner i 2011.