Utlysning av midler til tverregionale samarbeidsprosjekter innenfor satsingsområdene UniKard, NevroNor og Alvorlige psykiske lidelser. Satsingen er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning, og Forskningsrådet administrerer første utlysning med søknadsbehandling.

Dette er den første utlysningen av midler knyttet til de nasjonale satsingsområdene.

Mål for programmet:

Samarbeidsorganene (mellom de regionale helseforetakene og universitetene) (SO) og Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helse¬faglig forskning (NSG) har etablert nasjonale satsings-områder for medisinsk og helsefaglig forskning. Et nasjonalt satsings¬område organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer innenfor et prioritert område. Nettverket samarbeider bl a om utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av tverregionale forskningsprosjekter med felles publisering og faglige, strategiske møter og konferanser. Følgende formål og kriterier er angitt for et nasjonalt satsingsområde:

Formål:

  • Styrket forskningskvalitet og -produksjon som kommer helsetjenesten til gode
  • Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser i forskningsmiljøene
  • Bedre flerregional eller nasjonal koordinering av forskningsmiljøene
  • Økt bidrag til den internasjonale kunnskapsproduksjonen innen forskningsområdet

Et nasjonalt satsingsområde bør innfri flere av følgende kriterier:

  • Forskningen gjelder store folkesykdommer
  • Forskningen kan bidra til bedre organisering av helsetjenesten
  • Satsingen bidrar til videreutvikling av sterke forskningsmiljøer

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskere/forskergrupper som normalt kan søke til samarbeidsorganet i egen region.

Varighet:

2012-2015

Totalbudsjett:

SOene i Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Vest og Helse Nord bidrar hver med 3 mill. kroner årlig i 3 år. Forskningsrådet bidrar med et tillegg på 20 % av dette. Totalt budsjett for denne utlysningen er 43,2 mill. kroner, og skal dekke de nye prosjektenes samlede prosjektperiode.

Les mer om utlysningen på Forskningsrådets nettsider.