Medisiner mot schizofreni og andre psykoser kan ifølge flere studier forlenge tida mellom Q- og T-bølgen på et elektrokardiogram. Slik lang QT-tid kan muligens øke risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød. I denne studien fra Haukeland universitetssjukehus var det imidlertid ingen andregenerasjons antipsykotiske legemidler som forlenget QT-tida signifikant, og det var heller ingen signifikante forskjeller mellom de ulike medikamentene. Forskerne konkluderer derfor med at alle de respektive medikamentene virker å være trygge valg for pasienter med psykose, selv hos pasienter som i utgangspunktet har relativt lang QT-tid.

Studien inkluderer 173 psykotiske akuttpasienter som hadde blitt tilfeldig valgt ut til behandling med risperidon, olanzapin, quetiapin eller ziprasidon. Pasientene kunne bytte til et annet antipsykotikum dersom de hadde hatt negative opplevelser med den første medisinen. De ble fulgt opp flere ganger det neste året, blant annet med EKG, men ingen av medikamentene førte altså til en endring i QT-tid. Dermed støtter ikke studien tidligere studier som har indikert at enkelte av disse medikamentene kan være verstinger med tanke på forlenget QT-tid og økt risiko for plutselig hjertedød hos pasienter med psykotiske tilstander.

Leave a reply