Personer med lav utdanning har høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn høyt utdannede. Tidligere studier har vist at omtrent 50 % av de relative forskjellene i dødelighet kan forklares av at lavt utdannede i gjennomsnitt har høyere blodtrykk, BMI og kolesterolverdier enn de som har høyere utdanning, samtidig som de oftere røyker og er fysisk inaktive. En svakhet ved de aller fleste av disse studiene er at de kun baserer seg på én måling av slike tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som tross alt kan endre seg vesentlig gjennom et livsløp, og også endre seg forskjellig i ulike utdanningsgrupper. Ved å benytte risikofaktorer målt flere ganger gjennom livsløpet har forskere ved Folkehelseinstituttet nå vist at forklaringsprosenten sannsynligvis er enda høyere enn 50 %.

Fylkesundersøkelene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland ble gjennomført i tre omganger (1974–78, 1977–1983 og 1985–88), og data om de fem nevnte risikofaktorene fra til sammen 34 884 personer mellom 20 og 49 år som deltok i alle tre undersøkelsene ble analysert i denne nye studien. Forskerne koblet informasjonen sammen med data fra Nasjonal utdanningsdatabase og Dødsårsaksregisteret, og så at risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var mer enn dobbelt så høy for de som kun hadde fullført grunnskole sammenlignet med de som hadde tatt høyere utdanning enn videregående skole.

Den absolutte risikoforskjellen mellom gruppene ble imidlertid svekket med hele 72 % da forskerne tok høyde for gjentatte målinger av risikofaktorer over tid i analysene sine. Tilsvarende tall for den relative risikoforskjellen var 56 %. Spesielt forskjeller mellom utdanningsgruppene når det gjaldt røyking og blodtrykk viste seg å ha stor betydning for forskjellen i dødelighet. Forklaringsprosenten var høyere ved gjentatte målinger av risikofaktorer over tid enn da forskerne bare benyttet risikofaktorer målt en gang i livet.

– Akkumulering av disse risikofaktorene over tid forklarer mer av utdanningsforskjellene i dødelighet enn man har sett tidligere, sier postdoktor Inger Ariansen til Folkehelseinstituttets egne hjemmesider. Resultatene indikerer ifølge forskerne at sosiale forskjeller innen hjerte- og karsykdom kan utjevnes dersom det settes inn tiltak for å redusere kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i befolkningen.

Les om andre studier om utdanning og hjerte- og karsykdom:

Trenden vedvarer: Utdanning minker risiko for hjerte- og karsykdom
Minkende utdanningsforskjeller innen hjerte- og kardødelighet
Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt
Færre med lav utdanning overlever hjerteinfarkt

Leave a reply