Den nye artikkelen baserer seg på ultralydundersøkelser av det venstre hjertekammeret til 1266 friske personer som deltok av Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Resultatene bekrefter i hovedsak tidligere normalverdier for ulike ultralydmål av hjertets geometri i alle aldersgrupper, inkludert verdier som er justert for kroppsstørrelse. I tillegg har forskerne undersøkt forholdet mellom den ytre diameteren av venstre ventrikkel og lengden på veggen til hjertekammeret, og potensielt identifisert et nytt ultralydmål som kan si noe om graden av hypertrofi, strukturelle endringer som gjør hjertet større og stivere.

– Normalverdier for denne L/D-ratioen har ikke blitt beskrevet tidligere. Studien vår viser at forholdstallet er konstant uansett kroppsstørrelse, i motsetning til tidligere brukte mål som relativ veggtykkelse. Framtidige studier bør se på om L/D-ratioen er et godt verktøy for å vurdere hypertrofi og remodellering av hjertet, sier professor og førsteforfatter Asbjørn Støylen ved NTNU.

Den eksterne diameteren til hjertekammeret omfatter summen av tre mål, nærmere bestemt tykkelsen på skilleveggen mellom høyre og venstre hjertekammer, den indre diameteren av venstre hjertekammer, og tykkelsen på ytterveggen av hjertekammeret. Ettersom veggtykkelsene øker med alderen, mens den indre diameteren er konstant, var det ingen overraskelse at den ytre diameteren var større jo eldre deltakerne var. Lengden på veggen til venstre hjertekammer minket derimot med alderen, noe forskerne ser på som et uttrykk for aldersavhengig remodellering av hjertekammeret. Ultralydteknikken som ble brukt var M-mode, den eldste formen for ekkokardiografi for tykkelsesmål, og 2D ekkokardiografi for lengdemål.

– Funnene viser også at man bør ta hensyn til lengden på veggen til venstre hjertekammer når man bruker M-mode til å beregne massen av venstre ventrikkel. Økningen i masse med alder vil overestimeres dersom man kun benytter målinger av veggtykkelse og den indre diameteren til hjertekammeret, forklarer Støylen.

Leave a reply