– Ved å observere slagpasienter regelmessig de første døgnene kan man oppdage nevrologisk forverring tidlig og potensielt innlede effektiv behandling, sier førsteforfatter Bernt Harald Helleberg.

34 ganger økt risiko

Sammen med kollegene i Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag ved NTNU har Helleberg sett på hvordan det gikk med 368 pasienter som ble lagt inn på Slagenheten ved St. Olavs Hospital etter et akutt iskemisk hjerneslag. Forskerne evaluerte den nevrologiske funksjonen til hver pasient 12 ganger i løpet av de første 72 timene på Slagenheten.

51 av pasientene hadde nevrologisk forverring etter 72 timer. Av disse var det bare tre som ikke døde eller hadde moderat til alvorlig funksjonshemming 90 dager senere. Det innebar at risikoen var økt med 34 ganger i forhold til pasienter som ikke opplevde noen episoder med nevrologisk forverring, selv etter at analysene var justert for pasientenes alder, slagets alvorlighetsgrad og andre faktorer som kunne påvirke sammenhengen. Dersom man kun så på dødelighet var risikoen omtrent femdoblet.

Dårligere prognose også ved forbigående forverring

– En forekomst på 14 % for tidlig nevrologisk forverring er lav sammenlignet med tidligere studier, og kan indikere at bedre oppfølging av slagpasienter i akuttfasen bidrar til at færre enn før rammes, sier Helleberg.

Hele 28 % av pasientene hadde imidlertid forbigående episoder med nevrologisk forverring mellom to observasjoner i løpet av 72-timersperioden. Også hos disse var faren for å dø eller være avhengig av hjelp doblet sammenlignet med hos stabile pasienter. Dødeligheten i seg selv var derimot ikke signifikant økt.

– Så vidt vi vet er dette den første studien som viser dårligere utfall etter midlertidig nevrologisk forverring i etterkant av et iskemisk hjerneslag. I dag er det ikke vanlig å observere pasientene med en like høy frekvens som i denne studien, og resultatene tyder på at det kan være gunstig med mer regelmessig observasjon av pasienter på slagenhetene, sier Helleberg.

LES OGSÅ:

Tidlig forverring har alvorlige konsekvenser ved hjerneslag

Leave a reply