I dag disputerer sykepleier og universitetslektor Camilla Berge for sin doktorgrad ved NTNU om behandling av abdominale aortaaneurismer, altså utposninger på hovedpulsåren.

Flere operasjoner og bedret overlevelse

Berge publiserte sine to første artikler allerede i 2007 og 2008. Forskerne har tatt for seg pasienter ved St. Olavs hospital i Trondheim, og studiene ser tilbake på behandlingen av utposninger de foregående tiårene.

Mellom 1982 og 2002 ble drøyt 1000 pasienter operert for et abdominalt aortaaneurisme ved sykehuset, enten i form av åpen kirurgi eller endovaskulær behandling. Pasientene var i snitt 71 år gamle, og kun 17 % var kvinner. Antall operasjoner økte gradvis for hvert år gjennom perioden, noe som gjaldt for både sprukne og intakte utposninger. Operasjonene ble også mer langvarige utover i 20-årsperioden. Sykehuset startet å benytte den mindre invasive endovaskulære behandlingsmetoden i 1995, og andelen av pasienter som fikk slik behandling økte signifikant fram til 2002.

Neste artikkel viste at kvinner hadde signifikant høyere risiko for å dø innen 30 dager etter operasjonen enn menn, men at denne forskjellen ikke lenger var signifikant etter justering for forskjeller mellom kjønnene i alder og tilleggssykdommer. Derimot var høy alder, nyresvikt og aneurismer med akutt behov for operasjon knyttet til økt dødelighet uavhengig av andre faktorer. Risikoen for tidlig død var høyest ved hastekirurgi, og 44 % av de som hadde et sprukket aneurisme døde innen 30 dager etter operasjonen. 21 % av de som ble hasteoperert for intakte aneurismer døde i løpet av den første måneden, mens dette bare gjaldt 4,7 % av de som gjennomgikk en planlagt operasjon.

Videre viste det seg at det etter de første 30 dagene ikke var noen forskjell på dødeligheten de neste fem årene mellom pasienter som ble operert for sprukne og intakte aneurismer. Totalt overlevde 66 % av pasientene som ikke hadde sprukne aneurismer i minst fem år etter inngrepet, mot 37 % av pasientene med sprukne aneurismer. Andelen som overlevde økte jevnt og trutt gjennom perioden fra 1983 til 2002. Faktorer som påvirket overlevelsen negativt var langvarig operasjon, hjerneslag, diabetes, kols og nyresvikt.

Hvite blodceller

En tredje artikkel er nylig publisert, og viser mangedoblet risiko for tidlig død innen 30 dager etter operasjon for et intakt aneurisme dersom pasienten har et høyt antall hvite blodceller i kroppen. Det var også en trend til dårligere overlevelse etter fem år hos disse pasientene, men denne sammenhengen forsvant når man tok hensyn til den økte dødeligheten på kort sikt.

For pasienter med sprukket abdominalt aortaaneurisme var det ingen sammenheng mellom antall hvite blodceller i kroppen og dødelighet på verken kort eller lang sikt. Studien inkluderer 988 pasienter som ble operert for aortaaneurisme ved St. Olavs hospital mellom 1994 og 2008, hvorav 276 hadde et sprukket aneurisme.

Leave a reply