Under en hjerteoperasjon er kirurgene avhengig av å stenge blodtilførselen til hjertet. Uten blod vil energiproduksjonen i hjertet synke, og hjertecellene vil etter en tid kunne skades. Dette kan igjen være med på å utvikle forkammerflimmer, såkalt atrieflimmer, etter operasjonen. Atrieflimmer er den vanligste komplikasjonen etter koronar bypasskirurgi og oppstår hos mellom 20 og 40 % av pasientene. Det er av betydning å kunne forebygge mot atrieflimmer, da tilstanden kan være vanskelig å behandle samt øker faren for å utvikle blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag.

Ved iskemisk fjernprekondisjonering lager man korte perioder med iskemi (blodstans) fjernt fra selve målorganet. I en ny studie benyttet forskere i Trondheim en blodtrykksmansjett for å indusere blodstans i høyre arm i tre perioder på fem minutter hver. Dette ble utført etter at pasientene var lagt i narkose, men før selve operasjonen var i gang. Tanken er at små stresstimuli med blodstans medfører en adaptiv respons slik at blant annet hjertecellene øker sin iskemiske toleranse og på det viset står bedre rustet til å tåle en periode med blodstans under operasjonen. Forskerne undersøkte om denne behandlingsmetoden kan redusere forekomsten av postoperativt atrieflimmer blant pasienter som gjennomgår koronar bypasskirurgi.

92 pasienter deltok i studien. Blant disse ble det utført fjernprekondisjonering på 45 av pasientene (intervensjonsgruppen), resterende 47 pasienter utgjorde en kontrollgruppe hvor det ikke ble utført episoder med blodstans. Både pasientene og kirurgene var blindet for hvilken gruppe pasientene tilhørte og inngrepet var naturligvis det samme for begge gruppene. Fordelingen av hvilken gruppe hver enkelt skulle tilhøre var tilfeldig og ble utført av et dataprogram utviklet av NTNU.

Etter operasjonen ble postoperativt atrieflimmer registrert fram til utskrivelse. 38 % av pasientene i intervensjonsgruppa og 21 % av pasientene i kontrollgruppa utviklet atrieflimmer postoperativt. Forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant.

Såkalt mikroRNA er regulatoriske komponenter som har vist seg å ha betydning for utviklingen av atrieflimmer. Nylig viste en studie at fjernprekondisjonering økte antallet av mikroRNA i hjerteceller under åpen hjertekirurgi. Forskerne i den nye studien fra Trondheim undersøkte nivåene av mikroRNA i blodet til 10 pasienter i hver av de to gruppene. Blodprøver ble tatt før og etter fjernprekondisjoneringen i intervensjonsgruppen og på samme tidspunkt blant kontrollene (ca 30 minutter mellom hver prøve).

Forskerne konkludere med at iskemisk prekondisjonering ikke reduserer forekomsten av postoperativt atrieflimmer hos lavrisikopasienter som gjennomgår koronar bypasskirurg. Videre så man ingen tegn til at fjernprekondisjonering økte uttrykket av mikroRNA. Forskerne påpeker imidlertid at dette er en liten studie og at det trengs større studier på området.

Leave a reply