Pasienter med KOLS kan få problemer med å få nok oksygen til blodet, noe som på sikt kan føre til forhøyet blodtrykk i lungepulsårene, pulmonal hypertensjon. Dette er en potensielt livstruende tilstand som kan føre til høyresidig hjertesvikt. I dag har man ikke kartlagt alle mekanismene som kan forårsake pulmonal hypertensjon, og en ny studie fra forskere ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Lungemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus i Oslo bidrar nå til mer kunnskap som på sikt potensielt kan bedre behandlingen av tilstanden.

Sentralt i funnene står inflammasomer – store proteinforbindelser som har en overvåkningsfunksjon inne i cellene, og som i tillegg til et sensormolekyl ofte består av en komponent som heter ASC. Når inflammasomene aktiveres, fører de til økt utskillelse av betennelsesstoffene interleukin-1β (IL-1β) og interleukin-18 (IL-18). Dersom dette vedvarer vil det oppstå en kronisk betennelsesprosess i vevet. Betennelse har vist seg å spille en betydelig rolle for utviklingen av pulmonal hypertensjon, og forskerne har i tidligere studier vist at mus som utsettes for oksygenmangel (hypoksi) utvikler pulmonal hypertensjon sammen med en markert økning i IL-18-nivåene.

I denne nye studien benyttet forskerne mus som manglet enten ASC-komponenten eller sensordelen NLRP3 av inflammasomene, og sammenlignet med mus som hadde både ASC og NLRP3 intakt. De utsatte en del av musene for hypoksi i enten tre dager, én måned eller tre måneder, og sammenlignet med mus som levde med normal oksygentilgang. Hos mus som hadde både ASC og NLRP3 intakt så forskerne allerede etter tre dager økt inflammasom-aktivering ved hypoksi, og den økte betennelsesaktiviteten vedvarte også etter én og tre måneder. Hos mus med ASC-mangel som ble utsatt for hypoksi var det imidlertid ingen økt betennelsesaktivitet å spore på noe tidspunkt av intervensjonen. Ved NLRP3-mangel så forskerne at betennelsesaktiveringen var noe hemmet, men ikke i like stor grad som hos musene uten ASC.

Videre så forskerne redusert pulmonal hypertensjon etter tre måneder med hypoksi hos musene som manglet ASC sammenlignet med musene som hadde inflammasomene intakte, men ikke hos musene som manglet NLRP3. I tråd med dette opplevde også musene med ASC-mangel redusert remodelering av høyre hjertekammer og av blodårene i lungekretsløpet. Studien indikerer dermed at ASC-mangel beskytter mot både pulmonal hypertensjon og relaterte svekkelser i hjertet.

Funnene viser at inflammasomer spiller en rolle for utviklingen av pulmonal hypertensjon. ASC finnes i en rekke inflammasomer, mens NLRP3 er spesifikt for NLRP3-inflammasomet, noe som kan forklare hvorfor effekten sett i denne studien først og fremst kan tilskrives ASC. Dermed kan inflammasomer potensielt være et nytt mål for medisinsk behandling av pasienter med pulmonal hypertensjon.

Leave a reply