I 1997 ble personer som hadde rapportert tidligere hjerneslag i forbindelse med den forrige Tromsøundersøkelsen kalt inn til nye undersøkelser. Ved ny gjennomgang av sykehistorie og funn kunne forskerne verifisere at 187 av de som stilte opp hadde hatt iskemisk hjerneslag, og disse ble inkludert i den nye studien. Også 243 personer som ikke hadde hatt hjerneslag tidligere, og som hadde samme alders- og kjønnssammensetning som de slagoverlevende, ble undersøkt.

Forskerne analyserte blant annet blodet til deltakerne for betennelsesmarkørene hvite blodlegemer, interleukin-6, fibrinogen og høysensitivt C-reaktivt protein (hs-CRP). Alle prøvene ble tatt ett år eller mer etter aktuelle hjerneslag. De slagoverlevende hadde høyere nivåer av alle markørene enn de som ikke hadde hatt hjerneslag, og det spilte ingen rolle hvor lenge det var siden slaget. Etter en oppfølgingstid på 16 år hadde 62 % av de tidligere slagpasientene dødd, mens dette ikke gjaldt mer enn 44 % i den andre gruppa. Blant slagpasientene var høyere nivåer av interleukin-6 og fibrinogen forbundet med økt dødelighet uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, mens det blant deltakerne uten slag kun var nivåene av hs-CRP som var knyttet til økt risiko.

– Resultatene tyder på at en vedvarende lavgradig betennelsestilstand er til stede hos slagoverlevende mange år etter hjerneslaget, og at nivåene av fibrinogen og interleukin-6 kan forutsi risiko for tidlig død i denne pasientgruppa. Risikoprediksjonen var forskjellig for langtidsoverlevende etter hjerneslag sammenlignet med for personer uten tidligere slag, heter det i tidsskriftartikkelen om studien, som nylig ble publisert i Aging Clinical and Experimental Research.

Leave a reply