Om en person har fedme eller ikke regnes vanligvis ut fra forholdet mellom høyde og vekt, definert som kroppsmasseindeks (BMI). En BMI på 30 kg/m2 eller høyere tilsvarer fedme, og flere store befolkningsundersøkelser viser at om lag en av fem nordmenn har fedme ut fra dette kriteriet. BMI sier imidlertid ingen ting om forholdet mellom vekt fra muskler og vekt fra fettvev, og dermed kan man ha en usunn mengde kroppsfett selv om man ikke har spesielt høy BMI, og vice versa. Nå indikerer en ny nasjonal multisenterstudie ledet av Norges idrettshøgskole at langt flere har fedme ut fra kriterier som høyt midjemål og høy fettprosent enn ut fra BMI.

Høyt midjemål er forbundet med framtidig risiko for hjerte- og karsykdom i enda større grad enn høy BMI. Et midjemål tilsvarende 88 cm eller høyere regnes som fedme for kvinner, mens det tilsvarende tallet for menn er 102 cm. Et tilfeldig utvalg av 904 nordmenn mellom 20 og 85 år ble inkludert i studien, og mer enn en tredel av kvinnene (37,8 %) og nærmere en firedel av mennene (24,3 %) oppfylte kriteriene for fedme basert på midjemål. Dette var en vesentlig høyere andel enn de som hadde fedme definert ut fra BMI, henholdsvis 13,4 % av kvinnene og 12,1 % av mennene. Den samme tendensen gjaldt også for fettprosent. 20 % av kvinnene og 36,5 % av mennene hadde verdier som tilsvarte fedme basert på fettprosent i denne studien.

Forskerne undersøkte også hvor godt egnet BMI er til å forutsi fedme ut fra de to andre kriteriene. Til tross for det nokså store spriket i forekomst av fedme basert på hvilken metode man benyttet, viste det seg at det var relativt godt samsvar mellom de tre målemetodene.

Les også: Dobling av fedme på 14 år

Leave a reply