Koronarsykdom som hjerteinfarkt og angina er den vanligste dødsårsaken i Norge. Farmasøyter kan bidra til å øke kunnskapen om legemidler blant de som har slik sykdom, og flere studier viser at dette kan gi pasientene bedre utbytte av medisinene. I Norge jobber imidlertid få farmasøyter på sykehusene eller i nær forbindelse med legene som skriver ut medisinene. Samtidig har legene ofte ikke god nok tid til å gi pasientene utfyllende informasjon om medikamentene. Det er også få farmasøyter som samarbeider tett med fastlegene som har ansvaret for oppfølging av disse pasientene. Med det som bakgrunn har forskere i Tromsø gjennomført et pilotprosjekt der kliniske farmasøyter har ledet oppfølginga av hjertepasienter.

49 pasienter som hadde vært innlagt på sykehus med koronarsykdom ble fulgt opp av en farmasøyt i ett år etter at de var skrevet ut. Farmasøyten hadde tre lengre samtaler med hver av pasientene, med fokus på kvalitetssikring av legemiddellista og informasjon om de ulike legemidlene. Under samtalene kunne pasientene også ta opp ting de lurte på omkring medikamenter og livsstil. Etter møtet fikk de et skriftlig sammendrag, resultater fra prøver, individuelle instruksjoner og ei liste over de riktige medisinene med tilhørende informasjon.

Etter programmet ble fire av de 49 pasientene intervjuet om sine opplevelser. Alle fortalte at de satte stor pris på programmet, og at de hadde fått økt kunnskap om medisinene de brukte. Samtidig følte de seg tryggere på at de hadde fått de riktige medikamentene, og alle fire anbefalte at et slikt program bør tilbys alle som bruker medisiner. En annen nylig publisert norsk studie viser at én av tre hjertepasienter er bekymret for alle medisinene de tar, og med bakgrunn i intervjuene tar forskerne nå til orde for å involvere flere farmasøyter i oppfølginga av pasienter med koronarsykdom.

Comments are closed.