Fredag 19. oktober disputerer Eli-Anne Skaug for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Én av seks friske har svekket blodårefunksjon.
  2. Hjerte- og karrisiko henger sterkere sammen med blodårefunksjon hos kvinner.
  3. Inaktive menn som bruker snus kan ha svekket blodårefunksjon.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Endotelet er det innerste cellelaget i blodåreveggen, og har dermed direkte kontakt med blodet. Disse cellene er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når man gjør fysisk krevende arbeid. Friske endotelceller hindrer også at skadelige stoffer fester seg til karveggen, og kan dermed forebygge åreforkalkning og blodpropp. Flow-mediert vasodilatasjon (FMD) er et ultralydmål på evnen blodårene har til å utvide seg.

I Fitness-delen av den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3 Fitness) målte forskerne FMD hos 4739 friske kvinner og menn. Skaug og kollegene fant svekket blodårefunksjon hos 16 % av kvinnene og 17 % av mennene. For menn begynner blodårene å svekkes jevnt allerede fra 30-årsalderen, mens nedgangen skyter fart først rundt 45 års alder for kvinner. Tidligere har det ikke fantes noen referanse for hvilke FMD-verdier man kan forvente å finne hos friske kvinner og menn i ulike aldre, og det store datamaterialet i denne studien bidrar med nyttig info i så måte.

(2) Sammenhengen mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og blodårefunksjon er sterkere for kvinner enn for menn. Skaug og medarbeiderne viste en klar sammenheng mellom opphopning av risikofaktorer – såkalt metabolsk syndrom – og svekket endotelfunksjon hos kvinner, mens sammenhengen ikke var statistisk signifikant hos menn. I tillegg hadde flere av kvinnene med høyt blodsukker svekket endotelfunksjon sammenlignet med kvinner med normalt blodsukker, mens det ikke var noen slik sammenheng blant menn. Basert på maksimale oksygenopptaksmålinger av alle deltakerne kunne forskerne også slå fast en tettere sammenheng mellom dårlig kondis og dårlig blodårefunksjon blant kvinner enn menn. Det samme gjaldt for høyt blodtrykk. Studien er ikke egnet til å slå fast årsakssammenhenger, med tyder like fullt på at metabolsk syndrom, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og dårlig kondisjon kan svekke endotelfunksjonen mer hos kvinner enn hos menn.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2014:

Høyt blodsukker kan skade blodåreveggen mest hos kvinner

(3) Snusbrukere tenderer til å ha mindre elastiske blodårer enn de som verken røyker eller bruker snus. Og snusere som trener mindre enn anbefalingene fra helsemyndighetene kan være mest utsatt, ifølge den siste studien i doktorgradsarbeidet.

I studien ble målinger av blodårefunksjonen til 1592 friske menn vurdert opp mot om deltakerne brukte snus eller ikke. Det å bruke snus var i seg selv ikke forbundet med dårligere blodårefunksjon etter at forskerne tok hensyn til andre faktorer som skilte snusere fra tobakksfri deltakere. Men snusbrukerne som rapporterte å være fysisk inaktive hadde fortsatt signifikant dårligere endotelfunksjon enn fysisk aktive personer som verken røykte eller snuste. Det var også en tendens til at de snuserne som målte dårligere kondisjon enn normalen for sin aldersgruppe hadde redusert blodårefunksjon, men disse resultatene var ikke statistisk signifikante.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Svekkede blodårer hos inaktive snusere

Leave a reply