CHDNOR-prosjektet på medfødte hjertefeil benytter data fra fødselsregisteret, CVDNOR-databasen, Oslo universitetssykehus’ register over medfødte hjertefeil og Dødsårsaksregisteret. Dermed har forskerne nødvendig informasjon om alle de 944 413 barna som ble født i Norge mellom 1994 og 2009.

Les også: Færre fødes med hjertefeil i Norge

2673 av de 943 871 barna som var i live da de ble født hadde en alvorlig hjertefeil. 23,3 % av barna som ble født med alvorlig hjertefeil i 1994 døde i løpet av sitt første leveår, mens 2007 hadde den laveste andelen med 8,4 %. Forskerne så en signifikant reduksjon i dødeligheten på 3,6 % hvert år mellom 1994 og 2009. Dødeligheten i første leveår sank også gjennom perioden for barn med mindre alvorlig hjertefeil, hvor risikoen for å dø lå mellom 2 og 4 % de fleste årene.

Studien hadde også data om dødfødsler og aborter. I 1994 utgjorde denne gruppa kun 3 % av alle svangerskap hvor fosteret hadde alvorlig hjertefeil, men økte vesentlig fram til 2009, hvor andelen var på rundt 20 %. Dersom de dødfødte og aborterte fostrene ble regnet med i analysene var det ingen signifikant reduksjon i dødeligheten av medfødt hjertefeil mellom 1994 og 2009. Det betyr ikke at det ikke har vært en reell nedgang, ettersom en andel av de aborterte fostrene kunne ha overlevd det første leveåret. Det er imidlertid generelt lettest å oppdage de mest alvorlige hjertefeilene på ultralydundersøkelser i løpet av svangerskapet, og det er derfor sannsynlig at en høyere andel spedbarn hadde omkommet dersom abortandelen hadde vært lavere. Andelen aborter og dødfødsler økte også gjennom perioden for svangerskap hvor fosteret hadde mindre alvorlig hjertefeil.

En annen årsak til at flere overlever det første året er at færre barn med alvorlig medfødt hjertefeil dør under inngrep som skal korrigere defekten. I 1994 døde rundt 16 % i forbindelse med operasjon, mens andelen var nede i rundt 4 % de siste årene av studieperioden. Midt på 1990-tallet var barna i gjennomsnitt 87 dager da de gjennomgikk sin første operasjon, mens gjennomsnittsalderen bare var 22 dager i årene mellom 2005 og 2009.

Medfødte hjertefeil er årsak til rundt 20 % av alle dødsfall blant barn under ett år, og nedgangen de siste tiårene har trolig bidratt til at færre norske spedbarn dør også totalt sett. Nedgangen skyldes trolig både bedre behandling og at fostre med de mest alvorlige hjertefeilene i større grad enn tidligere blir fjernet i løpet av svangerskapet. Risikoen for å dø før ettårsdagen er likevel fortsatt mangedoblet sammenlignet med barn uten hjertefeil. Barn med hjertefeil som overlever det første året har imidlertid svært lav risiko for å dø plutselig av hjerterelaterte årsaker

Les også: Barn med hjertefeil dør svært sjelden plutselig

Leave a reply