I befolkningen totalt sett har det vært en markant nedgang i antall nye tilfeller hjerneslag de siste tiårene. Hjerneslag rammer først og fremst eldre, og en del har vært bekymret for at nedgangen i nye slagtilfeller totalt sett skjuler en økning i de yngste aldersgruppene. Men nå viser en ny studie gjennomført av forskere ved Akershus universitetssykehus at bekymringen sannsynligvis er grunnløs – i alle fall for Norges del.

– Vi fant en svak nedgang i både nye tilfeller av hjerneslag og 30-dagers dødelighet fra hjerneslag blant personer yngre enn 55 år, skriver forskerne.


Artikkel: Stroke incidence in the young: evidence from a Norwegian register study
Tidsskrift: Journal of Neurology,
Publiseringsdato: 30. oktober 2018
Førsteforfatter: Mathias Barra, Helsetjenesteforskningen (HØKH) ved Akershus universitetssykehus
Sisteforfatter: Kim Rand, Helsetjenesteforskningen (HØKH) ved Akershus universitetssykehus


105 000 drypp og slag

Forskerne har hentet data fra Pasientregisteret og Dødsårsaksregisteret i årene mellom 2010 og 2015. Dermed kunne de finne informasjon om alle nordmenn som har blitt lagt inn på sykehus med hjerneslag eller drypp eller dødd som følge av hjerneslag i denne perioden. Ved å ta hensyn til befolkningsutviklingen i Norge gjennom de samme seks årene kunne de regne ut hvordan utviklingen av nye slagtilfeller har vært for alle aldre under 55 år.

17 915 nordmenn døde som følge av hjerneslag mellom 2010 og 2015. Bare 288 (1,6 %) av dem var yngre enn 55 år, deriblant ni barn under 18 år. Totalt var det 105 792 tilfeller av hjerneslag eller drypp i løpet av de seks årene forskerne samlet data fra. Også her var brorparten av de som ble rammet over 55 år, men i underkant av 9 % var yngre.

De aller yngste

270 barn fikk drypp eller hjerneslag i Norge mellom 2010 og 2015. Fra fødsel og fram til 3–4-årsalderen sank insidensen skarpt, mens den økte moderat igjen deretter. Med andre ord var det minst uvanlig å bli rammet i løpet av de første par leveårene, mens risikoen var aller lavest for 4-åringer. Studien avdekket ingen sikker forskjell i risiko mellom gutter og jenter, men resultatene tyder likevel på at gutter har en viss økt risiko sammenlignet med jenter.

Av de ni barna som døde av hjerneslag i løpet av perioden, skjedde fire av dødsfallene i 2010, to i henholdsvis 2011 og 2012, ett i 2013 og ingen i 2014 eller 2015. På grunn av at det var såpass få tilfeller var det meningsløst å kjøre statistiske beregninger på utviklingen, men tallene kan tyde på at dødeligheten fra hjerneslag blant barn i Norge er synkende. Totalt sett døde 3,8 % av barna som fikk drypp eller hjerneslag i Norge mellom 2010 og 2015.

– Studien vår viser at barn i Norge aldri har vært tryggere på ikke å dø av hjerneslag, og at fire år er den aller tryggeste alderen for å unngå slag, skriver forskerne.

Unge voksne

I underkant av 9000 nordmenn mellom 15 og 54 år fikk drypp eller hjerneslag mellom 2010 og 2015. Antall tilfeller økte med alderen, og over halvparten av tilfellene rammet personer mellom 45 og 54 år. I løpet av de seks årene var det en klar trend til færre og færre nye tilfeller i aldersgruppa totalt sett. Resultatene var imidlertid bare statistisk signifikante for de som var mellom 45 og 54 år, og i de lavere aldersgruppene var insidensen nokså stabil gjennom perioden.

Antallet som døde innen en måned etter slag sank derimot i hele aldersspekteret, selv om heller ikke resultatene her var statistisk signifikante. Flere menn enn kvinner ble rammet av slag og drypp i perioden, og nedgangen fra år til år var også noe brattere for menn enn for kvinner. Videre virker det som om den årlige nedgangen blant unge voksne var drevet av en nedgang i både drypp og alle underkategorier av hjerneslag, altså hjerneinfarkt, hjerneblødning og slag av ukjent opprinnelse.

– Hvis trenden fortsetter vil antall pasienter mellom 45 og 54 år som legges inn på sykehus med hjerneslag eller drypp hvert år bli redusert fra 430 til 275 innen 2025. Ettersom befolkningen blir stadig eldre, er det derimot tvilsomt at denne nedgangen vil være klinisk relevant, skriver forskerne. De understreker også at de bør bekrefte sine egne resultater gjennom en mer langvarig studie når mer data fra registrene blir tilgjengelig.

Antall nordmenn mellom 0 og 45 år som får hjenreslag har holdt seg stbail mellom 2010 og 2016. I aldersgruppa mellom 45 og 54 år har det derimot vært en jevn nedgang gjennom perioden.

Leave a reply