Alt over 140/90 mmHg anses som høyt blodtrykk, som en av de absolutt viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt. Mange av de som får ett hjerteinfarkt rammes på nytt igjen senere, og for å unngå det er det spesielt seks ting man ønsker å oppnå: 1. Normalvekt. 2. Regelmessig fysisk aktivitet. 3. Røykeslutt. 4. Gunstige nivåer av LDL-kolesterol. 5. Normalt blodsukker.

Og 6: Normalt blodtrykk. De aller, aller fleste pasientene får blodtrykksmedisiner når de skrives ut fra sykehus etter et hjerteinfarkt. Men likevel har kun halvparten av dem normalt blodtrykk noen år senere, viser nye resultater fra Tromsøundersøkelsen. Og problemet er spesielt stort blant kvinner.

La oss se nærmere på studien:

Deltakerne

Under Tromsøundersøkelsen måles blant annet blodtrykket til de som deltar. Den store befolkningsundersøkelsen har blitt gjennomført til sammen sju ganger, senest i 2015 og 2016. Den nye forskningsartikkelen baserer seg på informasjon personer som deltok i to av undersøkelsene, og som fikk hjerteinfarkt for første gang mellom de to undersøkelsene.

  • Den første gruppa på 396 pasienter fikk infarkt mellom Tromsø 4 på 1990-tallet og Tromsø 6 i 2007 eller 2008.
  • Den andre gruppa inkluderte 131 pasienter som fikk infarkt mellom Tromsø 6 og Tromsø 7.

Blodtrykket

Bare rundt 10 % av kvinnene og mennene som deltok i Tromsø 4 på 1990-tallet og senere fikk hjerteinfarkt brukte blodtrykksmedisiner. Ved neste undersøkelse, altså etter infarktet, rapporterte nesten 90 % at de brukte legemidler som senker blodtrykket.

Likevel: Kun en tredel av kvinnene og halvparten av mennene hadde blodtrykk som var lavere enn målverdiene på 140/90 mmHg (eller 130/80 mmHg for de som også hadde diabetes).

For kvinner er tallene noe bedre for den siste tidsperioden: Halvparten av kvinnene som fikk hjerteinfarkt mellom Tromsø 6 og Tromsø 7 oppnådde målverdiene for blodtrykk. Dermed hadde de tatt igjen mennene, hvor andelen fortsatt var på drøyt 50 %. I Tromsø 7 svarte rundt 80 % av infarktpasientene at de benyttet blodtrykksmedisiner.

Konklusjonen

– Totalt sett fant vi at få hjerteinfarktpasienter oppnår det anbefalte blodtrykksmålet. Det er behov for bedre behandlingsstrategier for å hindre nytt infarkt både for kvinner og menn, konkluderer forskerne. De viser videre til større europeiske studier som tyder på at andelen er omtrent den samme som i andre europeiske land. Samtidig understreker de at den reelle måloppnåelsen kan være enda dårligere, ettersom menn og kvinner som kun deltok på én Tromsøundersøkelse før de fikk infarkt hadde høyere blodtrykk enn de som deltok på to undersøkelser og dermed kunne inkluderes i denne analysen.

Det kan også se ut til at kvinner sjeldnere enn menn når blodtrykksmålene, og at de har høyere gjennomsnittblodtrykk enn menn etter et hjerteinfarkt. Forskerne argumenterer for at kjønn ikke bør være avgjørende for om en infarktpasient får medisiner for å senke høyt blodtrykk, og viser også til forskning som kan tyde på at kvinner generelt sett kan være noe dårligere til å ta medisinene sine enn menn.

Leave a reply