NOCTET-studien (Nordic Certican Trial in Heart and Lung Transplantation) inkluderte 282 norske, danske og svenske pasienter som hadde gjennomgått hjerte- eller lungetransplantasjon minst ett år tidligere. Et kriterium for å bli inkludert var at pasientene hadde noe, men ikke veldig svekket nyrefunksjon. Halvparten ble tilfeldig fordelt til å fortsette immundempende behandling med kalsineurinhemmere (ciklosporin eller tacrolimus), mens resten fikk introdusert everolimus og betydelig reduserte doser kalsineurinhemmer.

Fem til åtte år senere ble nyrefunksjonen til 125 hjertetranplanterte og 38 lungetransplanterte undersøkt på nytt. Det viste seg at de hjertetransplanterte som fikk everolimus hadde samme nyrefunksjon som da de ble inkludert i studien, mens funksjonen var signifikant svekket i kalsineurinhemmergruppa. For de lungetransplanterte hadde ikke den eksperimentelle behandlingsmetoden samme effekt, og svekket nyrefunksjon ble observert både i everolimus- og kalsineurinhemmergruppa. Over ni av ti som hadde blitt randomisert til everolimus ble fortsatt behandlet med legemiddelet på dette siste oppfølgingstidspunktet.

– Vi konkluderer med at hjertetransplanterte som får introdusert everolimus og redusert kalsineurinhemming i den langsiktige oppfølgingen oppnår en signifikant forbedring i nyrefunksjon som opprettholdes i minst fem år, skriver forskergruppa i den nye artikkelen som snart publiseres i tidsskriftet Transplant International. Førsteforfatter er Lars Gullestad, professor og overlege ved Rikshospitalet.

Risikoen for infeksjoner var omtrent dobbelt så høy i everolimusgruppa som i kontrollgruppa i løpet av oppfølgingsperioden, og signifikant flere fikk lungebetennelse. Det var imidlertid ingen forskjell i andre alvorlige helserelaterte hendelser mellom de to gruppene, og de transplanterte organene fungerte like godt i begge intervensjonsgruppene.

Transplanterte må behandles med immundempende legemidler for at ikke kroppen skal støte fra seg det nye organet. Kalsineurinhemmere er imidlertid kjent for å skade nyrene, og en av ti hjertetransplanterte får uopprettelig nyresvikt på sikt. Svekket nyrefunksjon øker også risikoen for hjerte- og karsykdom og tidlig død i denne gruppa pasienter. SCHEDULE-studien har vist en rekke positive effekter av å fjerne kalsineurinhemmere helt til fordel for everolimus kort tid etter en hjertetransplantasjon, men NOCTET er den første store studien som viser gunstige effekter selv når behandlingen innledes hos pasienter som har gjennomført transplantasjon for flere år siden. Positiv innvirkning på nyrefunksjonen for både hjerte- og lungetransplanterte etter ett og to års oppføling er publisert tidligere, og denne studien bekrefter en beskyttende effekt også på lengre sikt, men altså kun for de av deltakerne som hadde gjennomgått hjertetransplantasjon.

Leave a reply