Legemidler i kategorien kalsineurinhemmere har bidratt til at langt flere hjertetransplantasjonpasienter godtar det nye hjertet og overlever i tida etter operasjonen. Slike medisiner kan imidlertid på lengre sikt skade nyrene og øke risikoen for å dø. De beskytter heller ikke godt mot alvorlig koronar vaskulopati, og de senere årene har forskere fokusert på å utvikle strategier som kan forhindre de uheldige bivirkningene av slike kalsineurinhemmere.

Norske, svenske og danske forskere har i SCHEDULE-studien vist forbedret nyrefunksjon hos hjertetransplantasjonspasienter etter eksperimentell behandling med legemiddelet everolimus, der kalsineurinhemmeren ciklosporin fjernes helt fra behandlingen etter sju uker med lav dosering. I en ny substudie har forskerne nå vist at progresjonen av koronar vaskulopati også var redusert ett år etter transplantasjonen i everolimus-gruppa. Av 95 pasienter som ble inkludert i substudien, ble 48 tilfeldig trukket ut til å få standard behandling med ciklosporin, mens de siste 47 fikk den eksperimentelle behandlingsmetoden med everolimus.

Les også: Ny behandlingsmetode kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon

Forskerne benyttet intravaskulær ultralyd (IVUS) til å undersøke koronarårene til pasientene 7–11 uker og 12 måneder etter hjertetransplantasjonen. I løpet av perioden ble antall pasienter med koronar vaskulopati redusert i everolimus-gruppa, men det økte i ciklosporin-gruppa, og det var signifikant forskjell mellom gruppene. Også i flere undergrupper av pasienter var progresjonen av koronarsykdom lavere i everolimus-gruppa enn blant ciklosporin-pasientene. Nivåene av betennelsesmarkøren sTNFR-1 ble signifikant redusert med everolimus, men ikke hos kontrollgruppa, mens det ikke var forskjeller mellom gruppene for fem andre betennelsesstoffer.

Forskerne mener studien viser at det er mulig å gjennomføre behandling med everolimus kombinert med tidlig utfasing av kalsineurinhemmere for hjertetransplantasjonspasienter. Sammen med den tidligere publiserte studien om positive effekter på nyrefunksjon indikerer denne studien at behandlingsmetoden kan bidra til å forlenge livet for pasienter som gjennomgår hjertetransplantasjon.

Leave a reply