Graviditet innebærer en rekke fysiologiske forandringer, og høyt blodtrykk hos gravide øker risikoen for hjertesvikt og lungeødem. Imidlertid har forskere i Tromsø oppdaget at hjertet til gravide også kan være beskyttet mot enkelte typer skade. For eksempel hindret graviditet fibrose – økt dannelse av bindevev som gjør hjertet stivt og ufunksjonelt – hos rotter med forstørret, hypertrofisk hjerte.

Økt afterload er en tilstand som kan føre til slik hypertrofi. Afterload er det trykket hjertet må overvinne for at hjerteklaffene skal åpne seg og slippe blodet ut i sirkulasjonssystemet, og når dette trykket blir stort øker også stresset på veggen i venstre hjertekammer. Økt afterload kan blant annet skyldes høyt blodtrykk eller sykdommer på hjerteklaffen. Nå har forskerne undersøkt om graviditet også kan beskytte mot de negative konsekvensene av økt afterload.

De opererte en gruppe gravide rotter slik at hovedpulsårene ble innsnevret og afterload økte, mens en annen gruppe gravide rotter fikk jukseoperasjon. Operasjonen ble foretatt relativt tidlig i svangerskapet, og 14 dager senere ble de høygravide rottene undersøkt med hjerteultralyd. Deretter ble hjertene operert ut slik at forskerne kunne analysere innholdet nærmere. De gjennomførte også de samme eksperimentene på to grupper rotter som ikke var gravide, og til sammen ble 42 rotter inkludert i sluttanalysene.

Det viste seg som forventet at rottene med innsnevret hovedpulsåre fikk forstørret hjerte, tyngre hjerte og tyngre venstre hjertekammer. Det var imidlertid ingen forskjell mellom gravide og ikke-gravide opererte rotter. Graviditet i seg selv førte ikke til hypertrofisk hjerte. Hjertefunksjon målt med ultralyd endret seg heller ikke signifikant forskjellig mellom gravide og ikke-gravide. 

Graviditeten påvirket en lang rekke gener som er forbundet med remodellering av hjertet. Blant annet fikk de gravide rottene økt genuttrykk for β-MHC og lavere genuttrykk for α-MHC sammenlignet med ikke-gravide rotter. Dette skiftet i genuttrykk regnes som et kjennetegn på hypertrofi. Endringene viste seg å være større hos de gravide rottene som hadde blitt operert enn hos de narreopererte rottene, men dette gav altså ingen forskjellige utslag på hypertrofien i disse to rottegruppene.

Forskerne konkluderte med at graviditet påvirker hjerteremodellering etter økt afterload, men ikke endrer prognosen for utvikling av hypertrofisk hjerte. Noen av funnene i denne studien kan indikere at gravide tolererer økt afterload dårligere, og forskerne måtte forkaste hypotesen om at graviditet kan beskytte mot de negative følgene av økt afterload.

Leave a reply