Helseutgiftene knyttet til hjertesvikt i Norge er enorme, og både hjertesviktpasienter og deres pårørende har redusert livskvalitet. Elektroniske helsetjenester har i andre land vist potensial til å redusere kostnadene for sykehusene, samtidig som tjenestene bidrar til bedre livskvalitet og redusert dødelighet for pasientene. Norge har inntil nylig ikke hatt tjenester som lar sykehus følge opp pasienter med hjertesvikt fra deres eget hjem, men nå undersøker et nytt prosjekt ledet fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge effekten av slik fjernovervåkning.

Nord-Norge er spredt befolket, noe som innebærer lang reisevei til sykehus for mange pasienter. Samtidig er finansieringsordningene til helsetjenesten i Norge forskjellig fra mange andre land, så det er av stor interesse å studere nytten av e-helsetjenester her i landet. I tillegg til kostnadseffektiviteten undersøker forskerne den kliniske nytten av fjernovervåkning, i form av antall sykehusinnleggelser og livskvaliteten til pasientene. Totalt inkluderes 50 pasienter i studien, som vil være et randomisert forsøk der halvparten trekkes tilfeldig til hjemmeovervåkning.

I forbindelse med studien har senteret utviklet et system kalt ePoint.telemed, der pasientene får tilgang til enkelt hjemmeutstyr som måler vekt, blodtrykk og puls. Pasientene har også et nettbrett som de benytter til å svare på et enkelt spørreskjema. Alle resultatene sendes automatisk til en dataserver på sykehuset hver dag, hvor verdiene blir analysert av en hjertesykepleier. Systemet ble testet og godkjent i en liten pilotstudie før den større studien begynte. Utstyret er enkelt og relativt lite kostbart, og forskerne forventer at behovet for færre kliniske ressurser vil sørge for at sykehuset sparer inn igjen pengene de bruker på å etablere tjenesten.

Informasjonen om ePoint.telemed ble presentert på den store MEDINFO-kongressen i Brasil i august 2015, og artikkelen er trykket i boka som ble gitt ut i etterkant av kongressen. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har også lagt ut en kort beskrivelse av den pågående studien på sin hjemmeside.

Leave a reply