Utblokking (PCI) eller bypass-kirurgi er de mest effektive metodene for å gjenopprette god blodtilførsel til hjertet ved koronarsykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris). Mange av de eldste hjertepasientene får likevel ikke slik invasiv behandling, både på grunn av usikkerheten om nytten av behandlingen og risikoen. Nå viser en stor studie av pasienter fra 16 norske sykehus på Sør- og Østlandet at også mange koronarpasienter som er eldre enn 80 år kan dra fordel av disse behandlingsmetodene.

– Resultatene våre viser at også eldre pasienter har redusert risiko for nytt hjerteinfarkt, hjerneslag, død og behov for akutt behandling av trange blodårer når de får invasiv behandling, forteller førsteforfatter Nicolai Tegn, som er lege og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.

Kan bidra til bedre behandling

I studien deltok til sammen 457 klinisk stabile pasienter som ankom sitt lokale sykehus med NSTEMI-infarkt eller ustabil angina pectoris mellom 2010 og 2014. Halvparten ble tilfeldig fordelt til gruppa som fikk invasiv behandling, mens resten fikk optimal medisinsk behandling på lokalsykehuset. Pasientene i invasiv-gruppa ble transportert til Oslo universitetssykehus, hvor det ble tatt røntgenbilder av blodårene i hjertet (koronar angiografi) for å vurdere behovet for PCI eller koronar-bypass. Basert på funnene fikk om lag halvparten av pasientene i denne gruppa PCI-behandling, mens noen få gjennomgikk koronar bypass.

Forskerne fulgte pasientene videre, og etter en oppfølgingsperiode på median et og et halvt år hadde 41 % av pasientene i invasiv-gruppa enten fått et nytt hjerteinfarkt, behov for umiddelbar åpning av tette kransårer, blitt rammet av hjerneslag eller dødd. Den tilsvarende andelen i gruppa som fikk mer konservativ behandling var 61 %. Risikoen for både hjerteinfarkt og akutt revaskularisering var signifikant lavere blant pasientene som hadde fått invasiv behandling, mens resultatene ikke var statistisk signifikante for hjerneslag og død.

– Funnene tyder på at flere hjertepasienter over 80 år kan dra fordel av invasiv behandling. Det foreligger ingen tidligere studier der man målrettet kun har undersøkt de eldste hjertepasientene, og vi håper After Eighty-studien kan bidra til at også denne pasientgruppa behandles på den mest effektive måten, sier Tegn.

Ikke like stor fordel for de aller eldste

Fordelen av en invasiv behandlingsstrategi gjaldt både for kvinner og menn og uavhengig av om pasientene hadde diabetes eller ikke. Forskjellen mellom behandlingsmetodene ble imidlertid mindre jo eldre pasientene var, og for pasienter over 90 år kan ikke forskerne konkludere med at en invasiv strategi er fordelaktig.

– Det var en tendens til økt risiko ved invasiv behandling for deltakerne som var over 90 år, men det var ikke tilstrekkelig med pasienter i denne undergruppa til å kunne si noe sikkert om disse resultatene, sier Tegn.

Forskerne understreker at de kun inkluderte pasienter som var klinisk stabile etter innleggelse på sykehus. Studien kan dermed ikke si noe om hvilken behandlingsstrategi som er mest effektiv for klinisk ustabile koronarpasienter over 80 år.

– Med tanke på at en 80-åring i dag har forventet levetid på ca. 8-9 år, vil man være svært liberale med å ta denne gruppa inn til et senter der man kan utføre kransåreundersøkelse, sier Tegn til UNIKARD.

Studien blir også omtalt i en kommentarartikkel i samme utgave av The Lancet. Forfatterne skriver at After Eighty-studien bidrar med den hittil beste dokumentasjonen på at også klinisk stabile, eldre koronarpasienter trygt kan behandles etter dagens generelle retningslinjer.

Leave a reply