Onsdag 13. juni disputerer Simin Jamaly for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Høye plasmanivåer av P-selektinglykoproteinligand-1-positive ekstracellulære vesikler er assosiert med økt risiko for venøs blodpropp.
  2. En blodprofil med nivåer av ni ulike mikro-RNA kan være en ny biomarkør for venøs blodpropp.
  3. En kostnadseffektivt og modifert analysemetode kan gi pålitelige mål for blodproppdannende aktivitet knyttet til ekstracellulære vesikler.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Ekstracellulære vesikler er svært små partikler i blodbanen, og fungerer som signalmolekyler mellom cellene i kroppen. De kan frakte proteiner og mikro-RNA-molekyler. Ni slike mikro-RNA kobles til økt risiko for venøs blodpropp i en av studiene til Jamaly og medarbeidere, og basert på funnene kunne forskerne lage en mikro-RNA-profil som indikerte høy eller lav risiko for å ha blodpropp. 20 pasienter med uprovosert blodpropp deltok i studien og ble matchet med ellers sammenlignbare, friske person fra Tromsø 5-undersøkelsen.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Kan mikromolekyler avsløre blodpropprisiko?

(2) Jamaly og kollegene målte også plasmanivåene av P-selektinglykoproteinligand-1-positive ekstracellulære vesikler hos pasienter med uprovosert blodpropp. Høye nivåer var assosiert med økt risiko.

(3) Gjennomsnittsstørrelsen på VLDL-kolesterolpartikler forstyrrer målinger av ekstracellulære vesikler etter et måltid, ifølge en tredje studie i doktorgraden.

(4) Og i den siste artikkelen utviklet forskerne et pålitelig og kostnadseffektivt analyseverktøy for å måle hvordan ekstracellulære vesikler påvirker blodproppdannende aktivitet gjennom fosfolipider. Utstyret gjør det mulig å gjøre slike målinger i stor skala.

Leave a reply