– I gjennomsnitt var det 30 prosent økt risiko i aldersspennet 15–45 år. Det var ingen tegn til det man har tenkt mye på før, at tidligfødte bærer med seg risiko fra mor og at oppvekstvilkårene spiller en stor rolle., sier førsteforfatter Kari Risnes ved NTNU til NRK.

For hjerte- og karsykdom kan derimot resultatene tyde på det motsatte. Det var indikasjoner på økt dødelighet av hjerte- og karsykdom blant fortidligfødte i hele befolkningsutvalget, men det var ingen slik sammenheng blant personer som hadde minst to søsken. Forskerne understreker at bare 6 % av dødsfallene blant de unge voksne i studien skyldtes hjerte- og karsykdom, og at resultatene derfor må tolkes med forsiktighet.

Stor studie

Datagrunnlaget i studien er informasjon om mer enn en og en halv million nordmenn født mellom 1967 og 1997. De ble fulgt fram til 2011, hvor de altså var mellom 15 og 45 år gamle. Da hadde nesten 15 000 av dem dødd, og det viste seg at risikoen var 27 % høyere blant de som var født før svangerskapsuke 34 enn blant de som var født på termin (mellom svangerskapsuke 37 og 42). Nesten to tredjedeler av dødsfallene skyldtes ulykker, vold, selvmord eller rusmisbruk, og risikoen for dødsfall av slike eksterne årsaker var økt med 20 % blant de som var født for tidlig. Studien indikerte også 30 % og 58 % økt risiko for å dø av henholdsvis kreft og hjerte- og karsykdom i ung alder dersom man var født prematurt, men analysene inkluderte såpass få dødsfall at sammenhengene ikke var statistisk sikre. Alle analysene var justert for forhold som kunne påvirke sammenhengen, blant annet mors alder og utdanningsnivå, antall tidligere fødsler, barnets kjønn og fødselsår.

Nærmere 30 000 av personene som ble inkludert i analysene hadde minst to søsken født i samme tidsperiode, hvorav minst ett av søsknene hadde dødd i løpet av oppfølgingsperioden. Forskerne analyserte denne søskenkohorten separat for å undersøke om genetiske faktorer eller sosioøkonomiske forhold i familien kan forklare den økte risikoen for tidlig død blant premature. Disse analysene viste 54 % høyere risiko for tidlig død og 52 % økt risiko for dø av eksterne årsaker dersom man var født før svangerskapsuke 34. Men i motsetning til i hele befolkningen, viste søskendelen av studien ingen tegn til at det å være født så tidlig var koblet til økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom.

– Det betyr sannsynligvis at hjerte- og karsykdommer er mer genbestemt, og at det ikke nødvendigvis har noe å gjøre med den tidlige fødselen, sier Risnes.

Video fra Gemini.no: NTNUs egen nettside for forskningsnyheter, Gemini.no, har også omtalt studien, og blant annet videointervjuet førsteforfatter Kari Risnes:

Leave a reply