Sammenlignet med personer som har høy inntekt og utdanning har personer med lavere sosiøokonomisk status økt risiko for å dø det første året etter at de har blitt rammet av et akutt hjerteinfarkt. Disse infarktpasientene får også sjeldnere perkutan koronar intervensjon (PCI), som er den mest effektive ikke-kirurgiske behandlingsmetoden for å fjerne plakket som blokkerer blodårene i hjertet ved et hjerteinfarkt. En ny norsk-finsk studie viser imidlertid at dårligere tilgang til PCI-behandling ikke er årsaken til den økte dødeligheten av hjerteinfarkt blant disse pasientene.

Les også: Færre med lav utdanning overlever hjerteinfarkt

Studien inkluderte alle 18 778 akuttinnlagte hjerteinfarktpasienter i Norge og Finland i 2009 som ikke hadde et annet nylig infarkt og som ikke døde innen to dager etter innleggelsen. Forskerne justerte for sykdommer og andre faktorer som påvirker sannsynligheten for å kunne få PCI-behandling, og oppdaget at høyere lønn og utdanning kun var forbundet med mellom 0 % og 4 % økt sannsynlighet for å få PCI i Norge sammenlignet med lav sosioøkonomisk status. Effekten på dødelighet var marginal. Lav lønn og utdanning i seg selv var i langt større grad forbundet med økt risiko for tidlig død etter hjerteinfarkt, men også denne effekten var moderat i både Norge og Finland.

Høyt utdannede har generelt sett bedre helse enn lavt utdannede fordi de lever sunnere. I tillegg kan det tenkes at høyt utdannede i større grad følger de medisinske anbefalingene de får etter behandling for et hjerteinfarkt. Dermed er dette mer sannsynlige årsaker til forskjellen i dødelighet av hjerteinfarkt enn at personer med lav sosioøkonomisk status har redusert tilgang til PCI. Forskerne argumenterer derfor for at helsepolitikere først og fremst bør fokusere på tiltak som kan bedre levestandarden og livsstilen i lavinntektsgrupper for å utjevne sosioøkonomiske forskjeller i dødelighet av akutt hjerteinfarkt.

Leave a reply