Nesten 500 millioner voksne i verden har diabetes. Innen 2025 har dette tallet sannsynligvis økt til 700 millioner. En del – men ikke alle – tidligere studier på området har koblet diabetes til økt risiko for å dø plutselig av hjertestans. En ny samleanalyse med norske Dagfinn Aune i spissen levner imidlertid nå liten tvil: Diabetes øker sannsynligvis risikoen for plutselig hjertedød, og også de som har forstadium til diabetes har økt risiko.

– Funnene våre har viktig betydning både klinisk og i et folkehelseperspektiv, ettersom den betydelige økningen av diabetes i verden i årene som kommer kan bidra til flere tilfeller av plutselig hjertedød, konkluderer Aune og medforfatterne. Metaanalysen ble nylig publisert i Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, og under ser vi nærmere på hvordan forskerne har kommet fram til konklusjonen sin.

Befolkningen generelt

Aune og kollegene fant 19 befolkningsstudier de kunne inkludere i analysene, ni fra Europa, åtte fra USA og to fra Asia. Disse studiene inkluderte totalt rundt 250 000 deltakere, og 3610 av dem døde plutselig av hjertestans i løpet av oppfølgingsperioden.

Det viste seg at risikoen var litt mer enn dobbelt så høy for å dø av hjertestans dersom man hadde diabetes. Resultatene var like for kvinner og menn og uansett hvor i verden man bodde.

Denne figuren kopiert fra forskningsartikkelen viser resultatene fra alle de 14 analysene (totalt 19 befolkningsstudier) som er gjort av sammenhengen mellom diabetes og plutselig hjertedød i befolkningen generelt. Samlet sett er risikoen ganske nøyaktig doblet hos de som har diabetes.

Blant deltakere med høyt blodsukker, men ikke så høyt at de fikk diagnosen diabetes, var risikoen økt med 23 % sammenlignet med å ha normalt blodsukker. Disse analysene inkluderte kun tre studier med totalt 18360 deltakere, hvorav 1000 døde plutselig av hjertestans, og forskerne tar til orde for flere studier som kan bekrefte sammenhengen.

Pasientgrupper

Elleve studier med totalt 55 000 deltakere og 2713 plutselige dødsfall, så på sammenhengen mellom diabetes og plutselig hjertedød i ulike pasientgrupper. De fleste av dem tok for seg pasienter med hjerteinfarkt/angina og pasienter med hjertesvikt, mens én studie hver omhandlet pasienter med atrieflimmer og nyresvikt.

I sum var risikoen for plutselig hjertedød økt med 75 % blant pasienter som også hadde diabetes, og den økte risikoen viste seg å være gjeldende uansett hvilken pasientgruppe deltakerne tilhørte.

Skyldes neppe andre faktorer

Det er andre ting enn kun sykdommen som skiller pasienter med diabetes fra andre. De er gjerne mer overvektige, mindre fysisk aktive og røyker mer. I analyser basert på observasjonsstudier kan man aldri helt utelukke at det er faktorer man ikke har oversikt over som kan forklare hvorfor to ting henger sammen med hverandre.

Men i denne store metaanalysen er det likevel lite sannsynlig. En god del av studiene som er inkludert har nemlig justert analysene sine for de viktigste faktorene som kunne ha påvirket sammenhengen mellom diabetes og plutselig død, slik som alder, alkoholbruk, røyking, kroppskomposisjon, fysisk aktivitet, hvilepuls og ulike typer hjerte- og karsykdom.

Hvorfor øker diabetes risikoen?

Flere mekanismer kan forklare en sammenheng mellom diabetes og plutselig hjertedød.

  • For det første er diabetes tett knyttet til andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, hjerteinfarkt/angina, atrieflimmer og hjertesvikt.
  • Pasienter med diabetes er også mer utsatt for unormal elektrisk aktivitet i hjertet, slik som forlenget QT-intervall og redusert hjerterytmevariasjon. Begge disse tingene kan øke risikoen for ventrikkelflimmer, som er den klart vanligste årsaken til plutselig hjertestans.
  • Flere studier har avdekket strukturendringer som kan kobles til plutselig hjertedød i hjertet til pasienter med diabetes.

Leave a reply