Torsdag 13. desember disputerer Hilde Kristin Refvik Riise for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Risikoen for akutt hjerteinfarkt er økt etter svangerskapsforgiftning
  2. Høyt blodtrykk i svangerskapet er koblet til økt risiko for senere hjerte- og karsykdom

KORT OPPSUMMERING:

(1) Spesielt kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009. Også risikoen for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom var økt blant kvinnene som hadde opplevd svangerskapsforgiftning, og spesielt dersom dette var kombinert med prematur fødsel eller lav fødselsvekt.

Etter justering for andre faktorer som potensielt kunne påvirke sammenhengen (utdanning, sivilstatus og fødselsåret til det første barnet), hadde kvinner med svangerskapsforgiftning i ett eller flere svangerskap litt mer enn dobbelt så høy risiko for å rammes av en større koronar hendelse i oppfølgingsperioden, sammenlignet med kvinner som ikke opplevde svangerskapsforgiftning i noen svangerskap. Dersom barnet i tillegg var født med lav vekt i forhold til det som forventes av barn født i samme svangerskapsuke var risikoen mer enn tredoblet, mens den var mer enn femdoblet for kvinner med svangerskapsforgiftning som i tillegg fødte før svangerskapsuke 37. Den økte risikoen gjaldt både for kvinner som bare fødte ett barn og for kvinner som hadde flere svangerskap.

(2) Kvinner med høyt blodtrykk i svangerskapet har 80 % høyere risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med kvinner med normalt blodtrykk i svangerskapet. Risikoen ved høyt blodtrykk ser ut til å være særlig forhøyet blant kvinner som føder prematurt. Studien baserer seg på mer enn 600 000 norske kvinner som fødte barn mellom 1980 og 2009.

Leave a reply