Tirsdag 13. februar disputerer Lars Pål Hasvold for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Pasienter med høyt blodtrykk som får angiotensin II-reseptorblokkeren candesartan har lavere risiko for type 2-diabetes enn pasienter som får ACE-hemmeren enalapril.
  2. En reduksjon av det gode HDL-kolesterolet er relativt vanlig etter oppstart på kolesterolsenkende medisiner, og forbindes med økt risiko for alvorlige hjerte- og karrelaterte hendelser.
  3. Pasientrelaterte helsekostnader øker markant det første året etter at en pasient får diagnosen perifer karsykdom.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Candesartan og enalapril reduserte blodtrykket like mye hos pasienter med høyt blodtrykk, men insidensraten for type 2-diabetes var signifikant lavere i pasientgruppa som gikk på candesartan.

Candesartan er en av de mest brukte angiotensin II-blokkerne, mens enalapril er den vanligste ACE-hemmeren i Sverige. Hasvold inkluderte data fra nesten 16 000 svensker som gikk på en av disse medisinene mellom 1999 og 2007. Pasientene var fra 71 ulike legesentre i Sverige, hadde ikke kjent hjerte- og karsykdom eller diabetes, og ble fulgt fram til de døde eller sluttet med medisinene dersom dette skjedde før oppfølgingsperioden ble avsluttet.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2014:

Candesartan kan beskytte mer mot diabetes enn enalapril

(2) En av fem pasienter som nylig hadde begynt på kolesterolsenkende medisiner opplevde at også det såkalt gode HDL-kolesterolet ble redusert. Disse pasientene hadde økt risiko for hjerteinfarkt, ustabil angina, hjerneslag og hjerte- og karrelatert død. Studien inkluderer over 15 000 pasienter fra til sammen 76 representative legesentre i Sverige, og alle pasientene hadde begynt på statiner mellom 2004 og 2009.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Økt hjerterisiko når «det gode kolesterolet» synker ved oppstart på statiner

(3) Også den tredje artikkelen bruker data fra svenske helseregistre. Året før diagnosen var 26 % av de totale helsekostnadene for pasienter med perifer karsykdom relatert til hjerte- og karsystemet. Både totalkostnaden og kostnadene knyttet til hjerte- og karsykdom var om lag dobbelt så høye året etter at diagnosen ble stilt. De økte helsekostnadene skyldtes i hovedsak kostnader relatert til oppfølgingen av den perifere karsykdommen.

Studien inkluderer totalt 66 189 pasienter fra det svenske pasientregisteret som alle fikk diagnosen perifer karsykdom mellom 2006 og 2014. Samlet sett viser doktorgraden av helseregisterdata har stort potensial i forskning på sykdom og legemiddeleffekter.

Leave a reply