– Hovedfunnene i studien vår er at innvandrere fra Sør-Asia har betydelig økt risiko for både hjerteinfarkt og hjerneslag sammenlignet med etniske nordmenn. Slik oppsummerer Kjersti Stormark Rabanal den første artikkelen i doktorgraden sin. Den andre tyder på at noen kjente risikofaktorer i alle fall delvis kan forklare hvorfor akkurat denne gruppa er så utsatt.

Høy risiko i flere innvandrergrupper

Rabanal og kollegene har inkludert til sammen 2,6 millioner nordmenn i den første studien, og koblet informasjonen sammen med data om alle sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom i Norge mellom 1994 og 2009. Av vel 280 000 førstegenerasjons innvandrere fikk 3726 et akutt hjerteinfarkt i denne perioden, mens 2000 fikk hjerneslag. For å kunne sammenligne risikoen med etniske nordmenn ble bare personer mellom 35 og 64 år inkludert, ettersom innvandrerbefolkningen i Norge er forholdsvis ung.

Analysene viste at det er innvandrere fra Pakistan som har aller høyest risiko for hjerteinfarkt. Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka er blant landene som utgjør Sør-Asia, og da da Rabanal delte inn immigrantene i 14 regioner ut fra opprinnelsesland var det nettopp denne regionen som kom dårligst ut. Risikoen for hjerteinfarkt var mer enn dobbelt så høy som hos etniske nordmenn, og også risikoen for slag var signifikant økt. Også innvandrere fra Sentral-Asia og tidligere Jugoslavia har høyere risiko for å rammes av hjerte- og karsykdom enn etniske nordmenn .

Diabetes og kolesterol

Den andre artikkelen i doktorgraden sammenligner spesifikt innvandrere av sørasiatisk opprinnelse med etniske europeere. Studien inkluderer to befolkningsgrupper – 16 600 menn og kvinner fra Norge og nesten 130 000 menn og kvinner fra New Zealand. Resultatene tyder på at tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom forklarer en del av – men langt fra hele – den økte sykdomsrisikoen hos sørasiater sammenlignet med europeere i de to landene.

Rabanal og kollegene fant at sørasiatiske innvandrere oftere har diabetes og dårligere kolesterolprofil enn europeere. Samtidig hadde sørasiatene generelt sett lavere blodtrykk, og det var en lavere andel som røykte. Etter justering for alle de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom var fortsatt risikoen for hjerte- og karsykdom mellom 40 og 75 % høyere blant innvandrerne fra Sør-Asia enn blant europeerne.

Den siste artikkelen viser at den mye brukte Framingham-modellen overestimerer risikoen for hjerte- og karsykdom blant europeiske kvinner og menn. Modellen beregner risikoen fem år fram i tid basert på informasjon om alder, kjønn, blodtrykk, kolesterolprofil, røykevaner og diabetes. Studien benytter data om mer enn 250 000 personer fra New Zealand, og indikerer at Framingham-modellen passer best for etnisk indiske menn.

Hjertebloggen skrev mer utfyllende om den første forskningsartikkelen i doktorgraden da den ble publisert i 2016:

Leave a reply