Doksorubicin/Adriamycin er et legemiddel som brukes intravenøst i behandling av mange typer kreft. En alvorlig bivirkning av medisinen er at den kan skade hjertet, noe som begrenser hvor lenge pasienter kan gå på slik behandling. Forskning som ser på hvordan man kan redusere bivirkningene er derfor klinisk viktig, og tidligere har forskere ved Universitet i Bergen oppdaget at morfin i kombinasjon med doksorubicin forverrer skadene på hjertet. I et nytt forsøk viser imidlertid legemiddelet diazoksid lovende egenskaper for å begrense skaden kreftmedisinen forårsaker.

Opprettholdt hjertefunksjonen bedre

Forskerne delte 42 rotter i sju grupper som alle fikk ulik behandling. Blant rottene som ble behandlet med doksorubicin fikk ei gruppe forbehandling med diazoksid, mens ei gruppe fikk forbehandling med saltvannsløning. Ei tredje gruppe fikk diazoksid og påfølgende saltvannsløsning, mens ei fjerde kontrollgruppe kun fikk to påfølgende injeksjoner med saltvann. Hver gruppe fikk behandling fire ganger i løpet av en periode på ti dager.

Etter ti dager var en rekke målinger av hjertefunksjonen signifikant bedre i doksorubicin-gruppa som ble forbehandlet med diazoksid sammenlignet med gruppa som fikk doksorubicin uten den samme forbehandlingen. I tillegg opprettholdt rottene som fikk diazoksid blodstrømmen gjennom hjertet bedre, samtidig som nivåene av biomarkørene hydrogenperoksid og troponin var lavere enn i den andre doksorubicin-gruppa.

Hvorfor beskytter diazoksid?

Diazoksid brukes vanligvis til å behandle langsiktig lavt blodsukker eller svært høyt blodtrykk. Denne studien var ikke designet for å kunne etablere de eksakte mekanismene som forklarer hvorfor medikamentet også kan beskytte hjertet mot skadevirkningene fra kreftmedisin, men den gir likevel noen klare indikasjoner.

Diazoksid virker ved å åpne ATP-følsomme kaliumkanaler både i mitokondriene og andre steder i hjertecellene. Åpne kaliumkanaler i mitokondriene kan aktivere endogen beskyttelse i hjertet i likhet med den vi ser ved iskemisk prekondisjonering, og farmakologisk prekondisjonering med dette legemiddelet kan teoretisk bidra til å redusere skadevirkningene av doksurubicin. I tillegg kan åpne ATP-følsomme kaliumkanaler andre steder i cellene føre til økt blodgjennomstømning i hjertet, noe som også kan medvirke til den beskyttende effekten.

Doksorubicin genererer frie radikaler som svekker kalsiumhåndteringa i hjertemuskelcellene, svekker mitokondriefunksjonen, og kan føre til hjertesvikt. Hydrogenperoksid er en sterk oksidant som øker forekomsten av slike frie radikaler. Reduksjonen av hydrogenperoksid etter forbehandling med diazoksid indikerer dermed at legemiddelet kan hemme dannelsen av disse skadelige stoffene.

Resultatene fra de tre siste rottegruppene gav forskerne ytterligere støtte for disse teoriene. Disse rottene hadde blitt behandlet med stoffet 5-hydroksydecanoat (5-HD), som motvirker at kaliumkanalene i mitokondriene åpnes. Dersom disse kanalene er viktige for den beskyttende evnen diazoksid har mot skadene av doksorubicin, vil 5-HD kunne motvirke dette ved å blokkere åpningen og hindre farmakologisk prekondisjonering. I tråd med denne teorien viste det seg at 5-HD hindret effekten diazoksid hadde på både hjertefunksjon, blodgjennomstrømning, hydrogenperoksid- og troponinnivåer.

Les også: Morfin i kombinasjon med kreftmedisin kan skade hjertet

Leave a reply