Diabetes type 2 fører med seg uheldige forandringer i hjertets venstre ventrikkel, deriblant forstørret hjertekammer og fortykket hjertevegg. Slik diabetisk kardiomyopati akselereres ved fedme og høyt blodtrykk, og bidrar til at diabetikere har økt risiko for hjertesvikt. I en ny studie konkluderer forskere i Bærum med at selv når man eliminerer viktige forstyrrende faktorer som fedme og høyt blodtrykk, finner man svekket hjertefunksjon hos personer med type 2-diabetes.

Med hjerteultralyd undersøkte forskerne 100 diabetespasienter uten hjertesvikt, men som også hadde en eller flere andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Deretter sammenlignet de resultatene med 100 personer fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som hadde tilsvarende alder, kjønn, vekt og systolisk blodtrykk som diabetesgruppa. Begge gruppene hadde en gjennomsnittlig BMI som nesten tilsvarte fedme.

Det viste seg at diabetespasientene hadde tykkere hjertevegg enn kontrollpersoene. Det var ikke klinisk relevante forskjeller på hjertets pumpefunksjon (den systoliske funksjonen) mellom gruppene, men begge gruppene scoret lavere enn normale referanseverdier. Hjertets evne til å fylles med blod i hvilefasen (den diastoliske funksjonen) var mer redusert i diabetesgruppa enn kontrollgruppa, som også hadde svekket funksjon sammenlignet med normale referanseverdier.

Studien viser at det definitivt eksisterer en diabetisk kardiomyopati som forårsakes av selve diabetessykdommen. Ifølge forskerne skyldes tilstanden trolig faktorer som høyt blodsukker, lavgradig inflammasjon, fibrose og opphopning av avanserte glykerte endeprodukter (AGE-er) i hjertet. Svekket hjertefunksjon kan være en konsekvens av slik diabetisk kardiomyopati, og det er viktig å oppdage risikopasientene tidlig for å kunne gi passende behandling.

Leave a reply