Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange som har diabetes type 2 i Norge, men data fra de største befolkningsundersøkelsene antyder at ca. 4 % av befolkningen har fått stilt diagnosen. I tillegg viser studier at opptil halvparten av alle med type 2-diabetes ikke vet at de har sykdommen. Det er derfor naturlig å anslå at mellom 300.000 og 400.000 nordmenn har type 2-diabetes. Sykdommen er forbundet med betydelig forhøyet risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.

I 2004 ble det etablert et nasjonalt register med oversikt over bruken av reseptbelagte legemidler i Norge. Et flertall av pasientene med diabetes bruker blodsukkersenkende medikamenter. Forskere fra Folkehelseinstituttet har nå studert tall fra Reseptregisteret for å finne ut hvor mange nordmenn som bruker slike medisiner, og hvordan tallene utviklet seg mellom 2005 og 2011.

Antallet personer som brukte blodsukkersenkende medikamenter steg med ca. 40.000 i løpet av de seks årene, og prevalensen økte fra 2,5 % til 3,2 % av den totale befolkningen. I 2011 brukte 156.540 personer i Norge en eller flere slike medisiner. Man kan anta at et stort flertall av disse har diabetes, selv om også noen få andre sykdommer krever behandling med slike legemidler. Samtidig vil ikke studien fange opp alle som er diagnostisert med type 2-diabetes i Norge, ettersom opptil en tredel av pasientene blir behandlet utelukkende ved å endre kostholdet.

Da forskerne så på hvor mange nye brukere som hadde kommet til hvert år i perioden, oppdaget de imidlertid at denne insidensen holdt seg stabilt mellom 2006 og 2010 og deretter sank signifikant fra 16.383 til 15.515 nye brukere fra 2010 til 2011.  Nedgangen skyldtes først og fremst at det var færre nye brukere i de eldste aldersgruppene fra 70 år og oppover. Prevalensen er avhengig av insidensen, men også av hvor lenge pasienter lever med en sykdom. Økningen i antall totale brukere skyldes derfor ikke at insidensen har økt, men at folk lever lenger med diabetes enn tidligere, mener forskerne. Samtidig kan dette indikere at økningen av diabetikere i Norge er i ferd med å flate ut, i alle fall midlertidig.

Les mer om studien og beregninger av hvor mange som har diabetes i Norge på bloggen til Folkehelseinstituttet: Hvor mange har diabetes i Norge?

Leave a reply